Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Rolü

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.842-858, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastaların Aydınlatılmış Onamla İlgili Görüşlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma

Adli Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.7-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Podolojinin Gelişimi ve Eğitimine Genel Bir Bakış

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.191-199, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Efficient Recruitment and Adaptation Training On Promotion in A Private Healthcare Organization-Campus Program Example in Turkey

British Journal Of Medical and Health Research BJMHR, cilt.7, sa.2, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinious of Health Administration Students about Current Medical Law Applications

British Journal of Medical and Health Research, Br J Med Health Res, cilt.5, ss.8-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi ve Özel Bir Sağlık Kuruluşu Uygulama Örneği

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Research On The Relationship Between Mobbing Applications And Motivation In Healthcare Institutions

International Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.4808-4819, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A qualıtatıve research on the expectatıons of generatıon Y

Journal of Correctional Health Care, cilt.5, ss.8-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Importance of Vısual Design in Advertising Operations in Tourism Sector

The Journal of Social Sciences Institute-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi IWACT’17, ss.279-289, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Kuruluşuna Başvuran Hastaların Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.80-84, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Importance of mobile health services on old age tourism

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.3, ss.179-185, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Anger Expression and Anger Management Styles and an Application on Operating Room Nurses

Finance And Stochastics, cilt.2, ss.27-39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A qualitative research on the human resources perception of the hospital staff

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.145-154, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algoloji, girişimsel ağrı tedavisi ve sağlık turizmi

SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, ss.92-93, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasında Bilimsel Bir Yaklaşım

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama Dergisi, ss.34-39, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Kobi Niteliğindeki Sağlık Kuruluşlarında İç Kontrol Sistemi ve Önemi

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek okulu Dergisi, sa.33, ss.68-86, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik

Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış, ss.64-67, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Sekreterlik Mesleğinin Gelişimi ve Eğitimi

SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, sa.27, ss.34-37, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Çalışan Personel Bakış Açısıyla Hastane Temizlik Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımının Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.189-193, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Boyutuyla Sağlık Turizmi

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama Dergisi, ss.44-49, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Yaşlanan Türkiye de Barınma ve Bakım Sorununa Bakış

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama Dergisi, ss.60-65, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hemodialysis patients trust in their physicians

International Journal of Academic Research Part A, cilt.4, ss.249-254, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaliteli ve Verimli Sağlık Hizmeti Sunumunda F Klavye gerçeği

SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, ss.72-75, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Yirmi Yıllık Süreçte Tıbbi Atık Yönetimi

SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, ss.78-81, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar için Türkiye Pazarı

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.157-163, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Kamu Hastanesinde Çalşan İşçilerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.203-214, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tükenmişlik En Fazla Hemşirelerde

SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, ss.62-65, 2008 (Hakemsiz Dergi)

İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlaması ve Yönetimi

Hastane ve Yaşam Dergisi, cilt.1, ss.17-19, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Research From The Perspective Of Human Resources Management To Find Out The Reasons Why Employees Leave Their Jobs: An Example From A Private Health Care Group.

3rd International AFRICAN CONFERENCE On Current Studies Of Science, Technology & Social Sciences, Abomey, Benin, 27 - 28 Şubat 2021, ss.93-101

This Study Evaluation of Competence Application in Terms of Talent Management: An Example of A Specıal Health Group

3rd International AFRICAN CONFERENCE On Current Studies Of Science, Technology & Social Sciences, Abomey, Benin, 27 - 28 Şubat 2021, ss.105-111

Sağlık Çalışanlarının Hizmetkâr Liderlik Algılarının Lider-Üye Etkileşimi Ve Örgütsel Güvene Etkisinin Değerlendirilmesi

3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 18 - 19 Ocak 2020, ss.195-196

Serbest Eczane Eczacılarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine İstanbul İlinde Yapılan Bir Çalışma

. 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 18 - 19 Ocak 2020, cilt.1, ss.186-187

Hekimlerin Aydınlatılmış Onamla İlgili Görüşlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma

VI.Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi, Aydın/Kuşadası, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

New Occupations in Healthcare Services: Podology Programmes

VII. International Vocatıonal Schools Symposium UMYOS Full Text Book, 16 - 18 Ekim 2018, cilt.8

Hastaların Aydınlatılmış Onamla İlgili Görüşlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma

V. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi. Bildiri Özetleri (poster), Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018

Design Analysis of Internet Newspapers”

2nd International Symposium Humanities and Social Sciences Proceedings Book, 4 - 07 Ağustos 2018, cilt.218

The Compassion Fatigue in Medical Professionals

The Compassion Fatigue in Medical Professionals, 4 - 07 Ağustos 2018, ss.192-199

Understanding and Managing Generation Dıfferences

SOSCON Social Sciences Congresses, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi Özet Kitapçığı, 11 - 13 Mayıs 2018

Evaluation of Mentalization and Reliable Activist Role from the Perspective of Human Resources Management

1st International Health Sciences and Life Congress, IHSLC. Full Text Book, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1132-1141

Lean Applications in Health Enterprises

1st International Health Sciences and Life Congress, IHSLC. Full Text Book, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1142-1151

Hastane Yöneticiliğinde Aydınlatılmış Onam ve Hukuksal Boyut

Sağlık Bilimleri Eğitim-Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017

The Importance Of Graphic Design in Advertısements As A Promotional Activity In Tourism Sector

International West Asia Congress Of Tourism Research-IWACT’17. Abstracts Book, 1 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.64-65

Marketing Communication Strategies Based on Smart Phones in Medical Tourism

International West Asia Congress Of Tourism Research-IWACT’17. Abstracts Book, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.245-246

Foreıgn Investments And Brand Management in Medical Tourism

International West Asia Congress Of Tourism Research-IWACT’17. Abstracts Book, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.172-173

Availability and Importance of Wearable Technologies for Mobile Health Applications in the Scope of Health Tourism

ICTTR, 3rd International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and Research, The Proceedings Abstracts of ICTTR, Editors, 27 - 29 Nisan 2017, ss.67-75

The Importance of Digital Marketing in Health Tourism. ICTTR, 3rd International Conference on Tourism

Theory, Current Issues and Research, The Proceedings Abstracts of ICTTR, 27 - 29 Nisan 2017, ss.76-83

Analysis of the Patient Falls and their Influence on Maintenance Cost in a Private Hospital between the years of 2009-2015

3. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium) Full text book, Thessaloniki, Greece, Thessaloniki, Yunanistan, 7 - 09 Nisan 2017, ss.132-137

Effect of Efficient Recruitment and Adaptation Training on Promotion in A Private Healthcare Organization-Campus Program Example

International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium) Full text book, Thessaloniki, Greece, 7 - 09 Nisan 2017, ss.125-131

A Managerial View of Administrative Structure of Nursing Home Services and a Review to Medical Care and Treatment for the Old in Our Country

1st İnternational Balkan Congress on Health Sciences, A Current Perspective on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, ss.826-830

Mental Health at Work Burnout and Well Being

1st İnternational Balkan Congress on Health Sciences, A Current Perspective on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, ss.19-24

For Strategic Planning of Healthcare Management, The Effect of Mobbing on Motivation of Healthcare Providers

8th International Strategic Management Conference, Procedia- Social and Behavioral Sciences 58, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.606-613

Özel Bir Hastanenin Dış Müşteri Odaklı Şikayetlerinin Analizi

10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Kongresi, Mardin, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2012, ss.448-453

Hasta Kayıt Sistemlerinde Etkinlik ve Verimliliği Arttırmaya Yönelik Bir Öneri F Klavye Uygulaması

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Bildiri Kitabı, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.775-779

Sağlık Kurumlarının İnternet Sitelerini Medikal Turizme Katkı Sağlamaya Yönelik İnceleme

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.19-28

For Strategic Planning of Healthcare Management, The Effect of Mobbing on Motivation of Healthcare Providers

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.606-613 identifier

The International Patient's Portfolio and Marketing of Turkish Health Tourism

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.1004-1007 identifier

Bir Kamu Hastanesinde Çalışan İşçilerin İş Doyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Fethiye, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2011, ss.109-117

Bir Hastane Patoloji Laboratuvarında Tıbbi Atık Yönetimine Bakış

3. Ulusal Katı Atık Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 10 Eylül 2011, ss.391-395

Acil Sağlık Hizmetlerinde Paramediklerin Rolü ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi

9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Mayıs 2011, ss.227-231

İstanbul da Bir Üniversite Hastanesi Personelinin Hasta Güvenliği Kültür Düzeyi

VIII. Ulusal sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Marmaris, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2010, ss.572-577

Translation, cultural adaptation, initial reliability and validation of the

kidney disease and quality of life - Short form (KDQOL-SF (TM) 1.3)” in turkey”, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION., 18 Temmuz 2006, cilt.21, ss.542

Türkiye de ki Özel Hastanelerin Değerlendirilmesi

5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2002, ss.219-223

Sağlık Hizmetlerinin Ölçümünde Yaşam Kalitesi ve Yıllara Uyarlanan Kalite

5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2002, ss.320-324

Measuring Job Satisfaction Levels of Personnel Working İn İstanbul Municipality Kayışdağı Nursing Home

Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems, Second İnternational Healthcare Conference,Proceedings Volume II, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2002, cilt.2, ss.373-376

Gemlik Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği nde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi Konusunda Bir Araştırma

3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2000, ss.445-452

Burdur İli Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinde Görev Yapan Ebelerin Motivasyonu Konusunda Bir Araştırma

3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2000, ss.461-465

Kitap & Kitap Bölümleri

İletişim Boyutuyla Sağlık Turizmine Bakış

Recent Advances in Health Sciences, Mehmet Dalkılıç-Editör,H. Banu Keskinkaya- Editör Yrd., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.393-413, 2020

Sağlık Çalışanlarının Hizmetkâr Liderlik Algılarının Lider Üye Etkileşimi ve Örgütsel Güvene Etkisinin Değerlendirilmesi.

International Academic Studies on Natural and Health Sciences, Editör Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç,Editör Yrd. Ar. Gör. H. Banu Keskinkaya, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.321-331, 2020

Türkiye'de Tıbbi Atık Yönetiminin Gelişimine Genel Bir Bakış

Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Hasan Güler, Editör, İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.175-184, 2020

Online Education in Health Enterperises and an Application Sample

Academic Studies on Natural and Health Sciences (Volume 1), Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.17-30, 2019

Sağlık Kurumlarında Yalın Yönetim

Sağlık Kurumları Yönetimi I, Doç. Dr. Ş. Burak Bekaroğlu, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı, Erzurum, ss.1-20, 2018

Sağlık Turizmi Pazarlama Stratejilerinden Biri Olan Yazılı İletişimde Görsel Tasarımın Önemi

İletişim Çalışmaları 2017, Aydın Ziya özgür, Aytekin İşman, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.547-595, 2017

Planlama

Genel İşletme, Nurcan Turan , Yeter Demir Uslu, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.87-114, 2014

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Yönetimi, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editör, Beşir Kitabevi, İstanbul, ss.186-235, 2011

Sağlık İnsan gücü Planlaması

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2002

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Osman Hayran, Haydar Sur, Editör, Yüce Yayım, İstanbul, ss.337-358, 2002