Alzheimer Hastalığına Ait Beyin Dokusundaki Protein Değişikliklerinin MALDI-MS Görüntüleme Tekniği İle Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EMEL AKGÜN

Danışman: Ahmet Tarık Baykal

Özet:

Nörodejeneratif hastalıklar, ilerleyici sinir sistemi fonksiyon bozukluğuna neden olan merkezi sinir sistemini etkilemektedir. Bu zayıflatıcı ve tedavi edilemeyen hastalıklar sinir hücresi fonksiyon kayıplarıyla karakterizedir ve etkilenmiş sinir sistem yapılarının atrofisi ile ilişkilidir. Alzheimer hastalığı, yaşlı popülasyonunda en yaygın görülen bunama hastalığıdır. Projenin amacı, Alzheimer hastalığında gözlenen nörodejenerasyon süreci ve patolojisinin, iki temel ve birbirini tamamlayan proteomik teknik ile araştırılmasıdır. Hastalık modeli olarak sunulan transgenik hayvan modellerinde geliştirilerek incelenmesidir. Hastalığa özgü trangenik hayvan modeli olan 5XFAD fareleri deney grubu olarak, aynı batından doğan transgenic olmayan yavrular ise kontrol grubu olarak kullanıldı. 3, 6 ve 12 aylarda yapılan davranış testleri ve IHC sonuçlarına göre, hayvanların hastalığın hangi evresinde olduğu tespit edildi. Pre-patolojik, gelişim ve hastalık evrelerindeki hayvanlardan disekte edilen beyinlerden, MALDI-Görüntüleme ve LC-MS/MS analizleri gerçekleştirildi. Her iki analizden elde edilen bilgi bir araya getirilerek değerlendirildi ve Alzheimer, transgenik hayvan modellerinde, hastalığın evrelerinde meydana gelen protein ekspresyon değişimleri tespit edilmiş, listelenmiş ve lokalizasyonları belirlendi.