Periviable Preterm Premature Rupture of Membranes: A Retrospective Study on Determinants of Neonatal Mortality


Creative Commons License

Kaymak O.

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.55-59, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.31067/0.2019.107
  • Title of Journal : Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.55-59

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, periviabl Preterm Prematür Membran Rüptürü (PPROM) bağlamında fetal ve neonatal mortalite

için risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif, gözlemsel, olgu serisi çalışma, Zekai Tahir Burak Araştırma ve Eğitim Hastanesi

Perinatoloji Kliniği’nde gerçekleştirildi. Çalışma popülasyonu, 23. gebelik haftasından önce PPROM tanısı konan ve izlem

tedavisini seçen hastalardan oluşmaktaydı. Maternal ve neonatal özellikler kaydedildi. Lojistik regresyon analizi ile bazı

parametrelerin yenidoğan mortalitesi üzerine olan etkisi araştırılmıştır.

Bulgular: Lojistik regresyon modelinde, PPROM başlangıcında gebelik yaşı <21 hafta olması (Odds Oranı (%95 güven

aralığı): 8,58 (2,41–30,5), p: <0,01) ve nulliparite (Odds Oranı (%95 güven aralığı): 4,47 1,25–15,9), p: 0,02), ölü doğum

veya 23 hafta öncesinde doğum için bağımsız risk faktörü olarak belirlendi. Cox regresyon modeline göre hayatta

kalmanın önemli belirleyicileri: doğumdaki gebelik yaşı, ilk neonatal haftada sepsis ve pulmoner hipoplazi varlığı idi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları 22. gebelik haftasından sonra ortaya çıkan PPROM’da olumlu sonuçların öngörülebileceğini

düşündürmektedir. Doğumdaki tamamlanmış gebelik haftası ve nulliparite mortalitenin diğer önemli belirleyicileridir.