Renal Transplantasyonda Alıcılarda Vücut Kitle İndeksi İle Postoperatif Cerrahi Komplikasyonların İlişkisi


Ertürk T., Çavdaroğlu Ö., Alış G., Demiral S., Çakır Ü., Berber İ.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.24, no.3, pp.156, 2015 (Conference Book)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 24 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.156

Abstract

Giriş: Böbrek nakli olan ve vücut kitle indeksinin (VKİ) yüksek olduğu (VKİ>30) obez kişilerde post-operatif komplikasyonların nispeten daha yüksek olabileceği belirtilmiştir. Düzelmekte olan üremi ve postoperatif kullanılan immünsüpresiflerin etkileri nedeni ile böbrek nakilli hastalar özellik göstermektedir. Çalışmamızda Renal Transplantasyon olan hastalarda postoperatif cerrahi komplikasyonların VKİ farklı olan hastalarda değişiklik gösterip göstermediğini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Acıbadem İnternational Hospital’da 02/01/2014 ile 26/08/2015 tarihleri arasında böbrek nakli olmuş 178 alıcı hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 9 hasta araştırma dışı bırakılmıştır. Hastalar retrospektif olarak, yaş, cinsiyet yönünden tanımlanmış, VKİ >30kg/m2 olan ve VKİ<30kg/m2 olanlar arasında, postoperatif müdahale gerektiren cerrahi komplikasyon gelişmesi yönünden incelenerek, vaka-kontrol tipinde planlanmıştır. Veriler Fischer’in kesin ki-kare testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: 178 hastanın 44’ü (%24.7) kadın, 134’ü (%75.3) erkek, yaş ortalaması 42.4, VKİ>30 olan 27 (%15.2) hasta (13 kadın, 14 erkek) , VKİ<30 olan 151 (%84.8) hasta (31 kadın, 120 erkek), Böbrek nakli sonrası müdahale gerektirecek postoperatif komplikasyonları olanlar toplamda 9 (%5) hastadır (3 kadın, 6 erkek). 4’üne perirenal hematom nedeni ile perkütan-açık drenaj, 2’sine vezikoüreteral reflü nedeniyle subüretereral enjeksiyon, 1’ine lenfosel nedeniyle perkütan drenaj yapıldı. 1’ine pnömotoraks nedeniyle toraks tüpü takıldı. 1’ine transplant üreterde oluşan taş nedeniyle ameliyat yapıldı. VKİ>30 olan 3 hastada post-operatif cerrahi komplikasyon geliştiği, 24 hastada gelişmediği, VKİ<30 olan 6 hastada postoperatif cerrahi komplikasyon geliştiği 145 hastada gelişmediği saptandı (P>0.05).

Sonuç: VKİ obezite sınırlarındaki böbrek nakli olanlarda kanama, enfeksiyon ve ürolojik komplikasyonlarda artış olduğu belirtilmektedir. Araştırmamızda VKİ ile postoperatif cerrahi komplikasyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamış olsa da, komplikasyon oluşan olguların az sayıda olmasının sonuçları etkiliyebileceğini düşünmekteyiz. Obez hastaların cerrahi girişimden sonra cerrahi komplikasyon riski normale göre daha yüksektir. Ancak immünsüpresyon kullanımı, görece üremi nedeni ile kanamaya eğilim ve bazı hastalarda ürogenital sistemde anatomik bozuklukların olması, böbrek nakli olacak hastalarda cerrahi safhada, postoperatif komplikasyonlar açısından dikkatli olunmasını gerektirir. Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.

Tablo 1. Böbrek Nakli Alıcılarında VKİ ile Postoperatif Oluşan Cerrahi Komplikasyon Sayılarının Karşılaştırılması

Vücut Kitle İndeksi
Post-Op Cerrahi Komplikasyon Olanlar
Post-Op Cerrahi Komplikasyon Olmayanlar
TOPLAM
VKİ>30
32427
VKİ<30
6145151
TOPLAM
9169178P=0.3372 (P>0.05)