Cadaver Perception in Anatomy Education of Faculty of Health Sciences Students


İsmailoğlu P., Üzel M.

8. Anatomi Kış Günleri, Trabzon, Turkey, 22 - 24 January 2020, vol.1, no.1, pp.43

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Objectives: The study aims to determine faculty of health sciences students’ perceptions about the cadavers and attitudes they have adopted for using cadavers in anatomy education. Methods: For the opinions about cadaver perception and application in education, a questionnaire consisting of 6 open-ended questions was applied to first-grade health sciences students. By using the report from these questions and literature obtained, a multiple-choice form with 10 questions was created. It was applied to physiotherapy and rehabilitation students who did the cadaver practice for the first time and nursing students who didn’t do cadaver practice before. Two groups were compared. Data were evaluated with SPSS 20.0 program. In our descriptive and comparative study, the significance level was determined as p <0.05. Results: The Kolmogorov-Smirnov test confirmed that the data weren’t normally distributed. The comparison between the groups was performed using Pearson's chisquare test. Of the 122 students who participated in the study, 63% reported that it was interesting to learn about the life history of the cadaver. They wonder mostly the cause of death of the cadaver;(p = 0.015). Another significant difference was found to be the question “applying cadaver in anatomy education is beneficial for avoiding prejudices about dead bodies and death'',(p = 0.037). Conclusion: The place of the cadaver in health education, the effect of cadaver practices on learning in anatomy found valuable by the health sciences students. In cadaver applications, students' extracurricular questions about cadaver can be determined. Consideration and evaluation of feedbacks will contribute to anatomy education. Keywords: Anatomy Education, Cadaver, Questionnaire.

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin anatomi eğitiminde kadavra uygulamaları hakkındaki görüşleri ile kadavraya yönelik geri bildirimlerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Kadavra algısı ile eğitimde kadavra uygulaması hakkındaki görüşler için 1. sınıf sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerine 6 açık uçlu sorudan oluşan soru formu uygulandı. Bu sorulardan elde edilen rapordan ve literatürden yararlanılarak 10 soruluk çoktan seçmeli form oluşturuldu. Sorular; ilk defa kadavra pratiği yapan 78 fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencileri ile daha önce kadavra pratiği yapmayan 44 hemşirelik bölümü öğrencilerine iki grup şeklinde uygulandı. Veriler, SPSS 20.0 paket programıyla değerlendirildi. Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tipteki araştırmamızda anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi. Bulgular: Kolmogorov-Smirnov testiyle verilerin normal dağılmadığı doğrulandı. Gruplar arasındaki karşılaştırma Pearson’ın ki-kare testiyle yapıldı. Araştırmaya katılan 122 öğrencinin %63’ü kadavranın hayatı hakkında bilgi edinilmesinin ilgi çekici olduğunu bildirdi. İki grup arasında “kadavra hakkında en çok sormak istediğiniz nedir” sorusuna verilen cevap sıklıkla “kadavranın ölüm nedeni” olup; (p=0,015) bulunduğundan gruplar arası anlamlı farklılık bulundu. Bir diğer anlamlı fark “kadavra ile anatomi eğitimi ölü bedenler ve ölüm hakkındaki ön yargılardan kurtulmak açısından yarar sağlar.” sorusu için tespit edildi (p=0,037). Sonuç: Sağlık eğitiminde kadavranın yeri, anatomide kadavra pratiklerinin öğrenmedeki etkisi; sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri tarafından değerli bulunmuştur. Kadavra uygulamalarında öğrencilerin kadavra hakkında ders dışı sorularının neler olabileceği tespit edilmiştir. Geri bildirimlerin dikkate alınmasının ve değerlendirilmesinin anatomi eğitimine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Anahtar Sözcükler: Anatomi Eğitimi, Kadavra, Geri Bildirim.