Yehova Şahidi 2 Olguda Kan Transfüzyonu Yapılmadan Kardiyak Cerrahi Ve Anestezi


Koçyiğit M., Akpek E., Güllü A. Ü., Şenay Ş., Alhan C.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, vol.20, no.4, pp.236-240, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kardiyak cerrahi; majör bir cerrahi olması, kardiyopulmoner baypas kullanımı ve yönetimi, postoperatif zorlu bakım süreci, cerrahi revizyon olasılığı düşünüldüğünde kan kaybı ve kan transfüzyon oranlarının yüksek olduğu bir uygulamadır. Amerika’da kardiyak ameliyatların, ulusal kan desteğinin %10-15’ini tükettiği gösterilmiştir. Bu durum günümüzde kompleks ameliyatların çoğalması ile daha da artış göstermektedir.
Yehova Şahitleri inançları gereği hiçbir koşulda kan ve kan ürünleri verilmesini kabul etmemektedir. Bu nedenle Yehova Şahidi olan hastaların kardiyak cerrahi dahil majör cerrahi girişimlerinde anestezi yönetimi, kan korunması ve sıvı tedavisinin planı önem kazanmaktadır.
Bu olgu sunumunda, aort kapak replasmanı ve redo koroner arter bypass greft cerrahisi geçirmiş olan iki Yehova Şahidi hastadaki anestezi yönetimi aracılığıyla kliniğimizde uyguladığımız kan koruma stratejilerimizi gözden geçirmeyi ve sunmayı istedik.