Polikistik Böbrek Hastalığına Bağlı Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Renal Transplantasyon Planında Nativ Nefrektominin Yeri


Ertürk T., Karayağız A. H., Alış G., Çakır Ü., Berber İ.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.25, no.4, pp.161, 2016 (Conference Book)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 25 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.161
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (PBH), bilateral böbrekte yaygın kistlerin görüldüğü, çoğunlukla son dönem böbrek yetmezliği (SDBY)’ ne yolaçan, kalıtsal hastalıklardandır. Toplumda görülme sıklığı 1/400- 1000 oranında bildirilmiştir. SDBY olgularının % 7-10’undan sorumludur. Çalışmamızda; böbrek nakli planlanmış, PBH etyolojik faktörü ile SDBY tanılı hastalarda, nativ nefrektomi (NN) yapılmasını incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Acıbadem International Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ nde Ekim 2010 – Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılan böbrek nakillerinden, etiyolojisi PBH olan olgular çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Toplam 809 böbrek naklinin 53’ nün (36 erkek (%67.9), 17 kadın (%32.1), yaş ortalaması 49.1 yıl) etyolojisinde PBH olduğu tespit edildi. 53 olgunun toplam 11’ ine (2’ sine rekürren üriner enfeksiyon nedeniyle, 9’una böbreklerin büyüklüğü nedeniyle) NN yapıldı. Olgulardan 1’ine preoperatif bilateral NN, 8’ine peroperatif bilateral NN (1 olgu atnalı polikistik böbrek), 1’ine peroperatif sağ NN ve 1’ine postoperatif NN uygulandı. NN yapılan hiçbir olguda intraabdominal hematom, lenfosel, enfeksiyon veya erken dönem rejeksiyon gibi postoperatif komplikasyon olmadı.

Sonuç: Böbrek nakli planlanan polikistik böbrek hastalarında, preoperatif veya peroperatif NN operasyonu, rekkürren üriner enfeksiyon hikayesi veya nativ böbreklerin boyutlarının büyüklüğü nedeniyle transplant böbreğin yerleştirilmesinde cerrahi teknik zorlukların olmasına göre planlanır. Ameliyat süresinin uzamaması ve/veya hastaya fazladan cerrahi stres ve komplikasyon riski getirmemesi için her vakaya NN önerilmemektedir. Ancak NN olmamış böbrek nakilli olguların, hem enfeksiyon hem de transplant böbrek ve transplant üretere bası yönünden uzun dönem takibinin yapılması gerekmektedir. Posttransplant immünsüpresif ilaç kullanımı nedeniyle preoperatif NN’yi önerenler olsa da, çalışmamızda, renal transplantasyon ameliyatı ile eş zamanda yapılan NN’lerde herhangi postoperatif komplikasyon görülmemiştir. Bu nedenle, endikasyon dahilindeki olgularda NN’nin nakil ile eş zamanda yapılabileceğini ve böylece preoperatif ayrıca bir ameliyat olmasının gerekli olmayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Polikistik böbrek hastalığı, renal transplantasyon, nativ nefrektomi