Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Bilgi ve Tutumları Arasındaki İlişki


Yıldız H., Kanığ M., Uğur E., Karabacak Ü.

5.Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi , Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.104

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.104
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract


Amaç: Kanıta dayalı bilginin kullanılması, klinik uygulamada araştırmanın anlaşılması ve uygulanmasıyla ilgili olumlu tutum, bilgi ve beceri gerektirmektedir. Kanıt temelli uygulamaların gerçekleşmesi için de sağlık profesyonellerinde araştırma farkındalığı oluşmalıdır. Çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin bilgi araştırmadaki farkındalıkları ile kanıta dayalı hemşireliğe yönelik bilgi ve tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte yapılan araştırmanın örneklemini 2.,3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 156 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Çalışma verileri, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen sosyodemografik özelliklerini, araştırma ve kanıta dayalı hemşirelik ile ilgili aldığı dersi, kongre/sempozyuma katılma durumlarını belirlemeye yönelik “Tanıtıcı Bilgiler Formu”, araştırma farkındalığının ve olumlu tutumun değerlendirildiği “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu Ölçeği” ve kanıta dayalı uygulama konusundaki bilgi tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik bilgi, tutum, uygulama ve gelecekte kullanım alt boyutlarından oluşan “Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği” kullanılarak toplandı.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.54±1.61 yaş olup, %87.2’sinin kadın, %12.8’inin erkek olduğu belirlendi. Öğrencilerin bilgiye ulaşmada araştırma yaparken PubMed (%47.76), Cochrane (%43.28), MEDLINE (%26.86) veri tabanlarını tercih ettikleri bulundu. Öğrencilerin araştırma, gelişmelere yönelik farkındalık ve tutum ölçeğinden aldıkları madde toplam puan ortalamasının 3.01±0.37 olduğu saptandı. Öğrencilerin kanıta dayalı hemşirelik konusunda; bilgi alt boyutu puan ortalaması 26.00±4.18, tutum alt boyut puan ortalamasının 18.90±6.35, gelecekte kullanım alt boyut puan ortalaması 41.28±6.72 ve uygulama alt boyut ortalamalısının 15.66 ±5.79 olduğu bulundu. Öğrencilerin araştırmaya yönelik farkındalıklarının artması ile kanıta dayalı hemşirelik konusunda uygulama (r=.208; p=.009) ve gelecekte kullanım (r=.211; p=.008) alt boyutları arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulundu.

Sonuç: Araştırmaya yönelik ortalamanın üzerinde olumlu tutum gösterdiği bulunmuştur. Araştırmaya yönelik olumlu tutumun, kanıta dayalı uygulama basamağında klinik sorunu belirleme, sorunu çözmek için en iyi kanıtı arama, eleştirel değerlendirme, kanıtı bütünleştirme ve etkinliğini değerlendirilmesi basamaklarını kullanabilme ve bu yaklaşımı mesleki hayata aktarma eğilimde oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Araştırma farkındalığı, hemşirelik, kanıta dayalı hemşirelik