Rektum kanseri sfinkter koruyucu cerrahide ultrayakın cerrahi sınır: Tek merkez deneyim


Tümay L. V.

4. Çukurova Gastro-intestınal Cerrahi Hastalıklar Kongresi, Adana, Turkey, 28 February - 01 March 2020, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç : Rektum kanserinde total mesorektal eksizyon tekniği lokal rekürens oranlarında dramatik bir azalma sağlarken perioperatif kemoradyoterapi (KRT) loko-rejyonel kontrolü arttırmıştır(1). Radyal cerrahi sınır (CFM) pozitifliğinin hastalıksız sağkalım (DFS) ve genel sağkalım (OS) üzerine prognostik etkileri kanıtlanmıştır(2). Distal cerrahi sınır (DCS) ise sfinkter koruyucu cerrahi kararlarımızı etkileyen en önemli etkendir. Cerrahi teknik ve adjuvan terapilerdeki gelişmelere bağlı olarak güvenli DCS tanımı zamanla değişmiştir. Günümüzde perioperatif KRT almış DCS <1 cm olgularda non-inferior onkolojik sonuçlar bildirilmektedir(3). Ultrayakın (1 mm) DCS olan hastalara yaklaşım ise tartışmalıdır(4) Yöntem : 2004 şubat-2019 haziran arasında opere edilen orta ve distal yerleşimli tümörler çalışmaya dahil edildi. 6 aydan kısa takip süresi olan, CFM <2mm, DCS pozitif olan, tam patolojik yanıt elde edilen, TNM Evre IV olan ve APR yapılan olgular çalışmadan çıkarıldı. Evreleme patolojik sonuçlar üzerinden yapıldı. DCS 1 mm olan olgular ile > 1 mm olan olgular karşılaştırıldı. Primer hedef rekürens (lokal ve sistemik), DFS ve OS olmak üzere yaş, cinsiyet, tümör yerleşim yeri, tümör büyüklüğü, tümör biyolojisi özellikleri, radyoterapi, kemoterapi, TNM evresi, DCS, CFM, total ve metastatik LN parametreleri retrospektif olarak incelendi Bulgular : 63 olgu çalışmaya dahil edildi. Ortalama takip süresi (OTS) median 59 (6-158) ay, DFS 48 (6-158) ay. Toplam 9(3 lokal, 6 sistemik) olguda rekürens gelişti. Bu olgularda DFS ve OS sırasıyla median 23 ve 63 ay saptandı. 5 olgu kaybedildi. Rekürens ile evre (p=0.042)ykrk5, extranodal tutulum (p=0.037)ykrk5 ve extramural venöz invazyon (p=0.019)ykrk5 birlikteliği anlamlı bulunurken diğer parametrelerde anlamlı fark bulunamadı. DCS=1 mm saptanan 5 olgunun OTS median 29(6-158) ay olup hiçbir olguda lokal yada sistemik rekürens saptanmadı (Tablo). ykrk5 SPSS ver26: chi-square (?2) test Sonuç : Çalışmamız kısa takip süresi (median 29 ay) içerse de rekürens gelişme süresinin median 23 ay olduğu gözönünde bulundurulduğunda rektum kanserlerinde seçilmiş olgularda 1 mm distal cerrahi sınırla iyi onkolojik sonuçlar elde edilebileceğini düşündürmektedir. Randomize kontrollü çalışma yapılması mümkün olmadığından çok merkez katılımlı geniş cohort çalışmasına ihtiyaç vardır.