İstanbul’daki Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezlerinin Çalışma Durumları


Creative Commons License

Evrendılek E.

I. Uluslararası Balkan Protez-Ortez Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 19 October 2019, pp.120-121

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.120-121

Abstract

İstanbul’daki protez-ortez yapım ve uygulama merkezlerinin çalışma durumları

Erkan Evrendilek 1, Halenur Evrendilek 2

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Ortopedik Protez ve Ortez Programı, İstanbul, Türkiye, erkanevrendilek@gmail.com

2 İstanbul Kültür Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Türkiye, halenurevrendilek@hotmail.com

AMAÇ

Çalışmanın amacı, İstanbul’daki Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezlerinin (POYUM) çalışma durumlarını araştırmaktır.

YÖNTEM

Çalışmaya İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne kayıtlı 59 POYUM’un 20-67 yaş arasındaki POYUM Sorumlu Müdürleri(POYUMSM) dahil edildi. Çalışma kapsamında POYUMSM’lerin kişisel bilgileri ve POYUM’un çalışma durumları çoktan seçmeli sorular ile araştırıldı. Anket, “Google Forms” kullanılarak gönüllüler tarafından 01.08.2019 ile 05.09.2019 tarihleri arasında dolduruldu. Elde edilen verilerin istatistiksel sıklık ve yüzdeleri Microsoft Office Excel 2016 kullanılarak hesaplandı.

BULGULAR

Anketi, 45’i erkek (%77,6), 13’ü kadın (%22,4) olmak üzere 58 POYUMSM yanıtladı. POYUMSM’lerin %62,1’i 30 yaş üzerinde olup %56,9’u meslekte en az 10 yıl tecrübeliydi. POYUM’ların %65,5’i yarım gün, %17’si iş yoğunluğuna bağlı olarak,  olmak üzere cumartesi günleri çalışmaktaydı. Resmi ve dini tatillerde kapalı olan POYUM oranı sırasıyla %41,7 ve %75,9 iken, iş yoğunluğuna bağlı olarak çalışan POYUM oranı %36,2 ve %12,1’di. POYUM’ların haftaiçi günlük çalışma saatleri %31 oranında 9, %51,7 oranında 10, %6,9 oranında 10,5 saat olarak tespit edildi. POYUM’ların %77,6’sında mesai saat 09:00’da başlayıp %44,8’inde 19:00’da bitmekteydi.

TARTIŞMA

İstanbul’daki POYUM’ların günlük çalışma saatlerinin 9-10,5 saatleri arasında değiştiği tespit edilmiştir. 2003 yılında kabul edilen İş Kanunu’na göre haftalık maksimum çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir [1]. İş yoğunluğuna göre çalışma saatleri ve çalışma günleri POYUM’a özel değişebilmektedir. Çalışma şartları gereği atölye ortamında bulunan ve dikkat gerektiren el işçiliği uygulamalarını gerçekleştiren Protez-Ortez alanı çalışanları için çalışma saatleri içerisinde dinlenme sürelerinin oluşturulması ve mümkünse çalışma saatlerinin azaltılması, yaralanma riskinin azaltılabilmesi ve çalışanların performansının artabilmesi için önemli olabilir.

Referans

 [1] http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/06/20030610.html

Anahtar Kelime

Protez-Ortez merkezleri, çalışma saatleri, çalışma günleri