Paranazal Sinus Patolojilerinde Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Bilgisayarlı Tomografi Sonuçları ile Karşılaştırılması


Altan Kuş A.

Turkish Clinics and Laboratory, vol.12, no.2, pp.193-200, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Amaç: Çalışmamızda amacımız; paranazal sinüs anatomisi, anatomik varyantları ve hastalıklarının tanısında Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile Konvansiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemenin (MRG) etkinliğini karşılaştırmaktır Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda paranazal sinüs BT için kliniğimize başvuran 35 olguya aksiyel ve koronal kesitlerde BT incelemesi yapıldı. MRG‘nin ek katkısını araştırmak amaçlı; BT ile paranazal sinüslerin anatomik varyantları, mukozal kalınlaşmaları ve yer kaplayıcı lezyonları izlenen 35 olguda MR inceleme yapıldı. Her iki modalitedeki anatomik detaylar, anatomik varyasyonlar, enflamatuvar mukozal hastalık, yer kaplayıcı kistik ya da solid lezyonlar ve dental kaynaklı artefaktlar karşılaştırıldı. Bulgular: BT ile 35 hastada saptanan toplam 32 anatomik varyasyonların tamamı, 46 paranazal sinüs patolojisinin 44’ü MRG ile doğrulanmıştır. BT tanısı temel olarak alındığında sinonazal patolojilerde MRG’nin sensitivitesi %95.6 bulundu. Sonuç: Çalışmamız MRG’nin paranazal sinüs anatomik varyasyonları ve patolojilerinde BT’ye alternatif olarak kullanılabileceğini gösteren mevcut çalışmaları desteklemektedir Anahtar kelimeler: Paranazal sinüs anatomisi; paranazal sinüs hastalıkları; paranazal sinüs anatomik varyantları.