MR GÖRÜNTÜLEMEDE OPTİK SİNİR KILIF ÇAPI POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU OLAN PEDİATRİK HASTALARDA TANI KRİTERİ OLABİLİR Mİ?


Akbaş T., Karagün B. Ş., Ulus Ö. S., Arpacı T., Antmen B.

38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ - 2017, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017, pp.29

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) manyetik

rezonans (MR) görüntülemede tipik olarak geçici parieto-oksipital

beyin ödemi ile karakterizedir [1, 2, 3, 4]. PRES tanısı almış hastalar

intrakranial basınç artışı yönünden risk altındadır. İntrakranial basınç

artışı optik siniri çevreleyen subaraknoid mesafe ile iletilip optik sinir

kılıf çapında (OSKÇ) genişlemeye neden olabilir [5, 6]. Bu çalışmanın

amacı PRES tanısı almış pediatrik hastalarda OSKÇ ölçümünün

MR tetkiki kullanılarak tanısal yeterliliğini değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: PRES klinik semptomları, tipik MR görüntüleme

bulguları olan 36 pediatrik hematoloji ve onkoloji hastası (24

erkek, 12 kız, 3-18 yaşları arasında, ortalama yaş: 10 yaş 5 ay) ve

kontrol grubu olarak normal MR görüntüleme bulguları olan aynı

yaş ve cinsiyet grubundaki 36 pediatrik sağlıklı hastanın 72 MR tetkikinde,

koronal T2 ağırlıklı sekanslarda bulbus oküli posterior kesimi

düzeyinden geçen kesitlerde toplam 144 OSKÇ, tek radyolog tarafından

körlemesine retrospektif olarak değerlendirildi ve ölçüldü.

Bulgular: PRES ve kontrol gruplarının yaş ve cinsiyet dağılımları

arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmadı (p> 0. 05). Kontrol

grubunun (p=0, 558) ve PRES grubunun (p=0, 698) sağ ve sol göz

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi.

PRES grubunun ortalama OSKÇ (0, 642±0, 036 cm), kontrol grubunun

ortalama OSKÇ dan (0, 563±0, 027 mm) istatistiksel olarak

anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0, 0001). OSKÇ ölçümü için

duyarlılık %93,06, özgüllük %91,67, negatif öngörü değeri %93, pozitif

öngörü değeri %91,80, olasılık oranı (LR) 11, 17 bulunmuş ve

cut off değeri 0. 59 cm olarak hesaplandı. (ROC eğrisi altında kalan

alan= 0, 968). OSKÇ> 0, 59 cm olan bir hastanın PRES olma olasılığı

OSKÇ< 0, 59 cm olan bir hastadan 11, 17 kat yüksek bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda elde edilen veriler doğrultusunda,

MR tetkikinde OSKÇ ölçümü, PRES tanısı alan pediatrik

hematoloji ve onkoloji hastalarında, sağlıklı kontrol gruba göre istatistiksel

olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. OSKÇ ölçümü

PRES tanısı alan pediatrik hastaların MR görüntülemesinde yardımcı

tanı kriteri olabilir.

Kaynaklar

1. Bartynski WS. Posterior reversible encephalopathy syndrome, part 1:

fundamental imaging and clinical features. AJNR Am J Neuroradiol.

2008 Jun;29(6): 1036-42.

2. Bartynski WS. Posterior reversible encephalopathy syndrome, part 2:

controversies surrounding pathophysiology of vasogenic edema. AJNR

Am J Neuroradiol. 2008 Jun;29(6): 1043-9.

3. Masetti R, Cordelli DM, Zama D, et al. PRES in Children Undergoing

Hematopoietic Stem Cell or Solid Organ Transplantation. Pediatrics.

2015 May;135(5): 890-901.

4. Kastrup O, Schlamann M, Moenninghoff C, et al. Posterior Reversible

Encephalopathy Syndrome: The Spectrum of MR Imaging Patterns. Clin

Neuroradiol. 2015 Jun;25(2): 161-71.

5. Geeraerts T, Newcombe VF, Coles JP, et al. Use of T2-weighted magnetic

resonance imaging of the optic nerve sheath to detect raised intracranial

pressure. Crit Care. 2008;12(5): R114.

6. Shofty B, Ben-Sira L, Constantini S, et al. Optic nerve sheath diameter

on MR imaging: establishment of norms and comparison of pediatric

patients with idiopathic intracranial hypertension with healthy controls.

AJNR Am J Neuroradiol. 2012 Feb;33(2): 366-9.

Anahtar Kelimeler: PRES, optik sinir kılıf çapı, manyetik rezonans

görüntüleme, pediatrik