Is it safe to ommit chemotherapy in pure tubular breast carcinoma?


Arıkan A. E., Uras C.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.314-315

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.314-315
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Objective

Pure tubular carcinoma(PTC) is a rare, well differentiated tumor of breast with low locoregional recurrence rate(LRR). This

study aims to assess survival of early PTCs.

Materials and Methods

Patients who were operated for breast cancer between 2010-2018 were searched retrospectively. Type of surgery,

histological and immune histochemical properties of tumor, and adjuvant treatments were recorded. All patients diagnosed

with PTC were included in study.

Results

One-thousand nine-hundred eighty female patients who were diagnosed with breast cancer (any type and status) between

2010-2018 were evaluated retrospectively and 36 were diagnosed with PTC.

Four were excluded due to other malignancies in contralateral breast(invasive tumor,n=3; Paget’s disease,n=1).

Twenty-seven patients underwent to BCS, three nipple sparing mastectomy (NSM), one skin sparing mastectomy (SSM), and

one underwent to simple mastectomy. Mean age was 49.1±7.7(range:39-73)years. Mean pathological tumor size was

8.8±4.2(range:3-18)mm.

One of 32 patient had multi-focal and one patient had multi-centric tumor. While no tumors exhibited LVI, all tumors

presented estrogen receptor positivity and no amplification of human epidermal growth receptor 2. Twenty-seven tumors

presented progesterone receptor positivity, while rest four didn’t. Ki-67 score was measured in 30 tumors and yielded mean

value as 7±4%(range:1-16). Histologic grade was low(score:1) in all cases, whereas, nuclear grade was low(score:1) in

12(37.5%) patients and intermediate(score:2) in 20(62.5%) patients. No patients received chemotherapy, despite, 22(31.3%)

received radiotherapy. No recurrence nor breast cancer related mortality was seen during mean follow-up of 60±23(range:22-

108) months.

Conclusion

Chemotherapy can be omitted in cT1 PTC especially if it has low grade and low Ki-67.

Giriş

Saf tübüler kanser (STK) memenin iyi diferensiye, düşük lokorejyonel nükse sahip nadir bir tümörüdür. Bu çalışma erken evre

STKlarda sağkalımı irdelemeyi amaçlar.

Materyal ve Metot:

2010-2018 yıllarında meme kanseri nedeniyle opere edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Cerrahi tipi, tümörün

histolojik ve immünhistokimyasal özellikleri ve adjuvan tedaviler kaydedildi. STK tanılı tüm hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular

2010- 2018 yılları arasında meme kanseri (herhangi tip ve durumda) tanılı 1980 kadın hasta retrospketif olarak incelendi ve

36sında STK saptandı.

Diğer memedeki başka kanserler nedeniyle dört hasta (invazif kanser, n=3; Paget hastalığı, n=1) çalışma dışı tutuldu.

Yirmi yedi hastaya meme koruyucu cerrahi, üçüne meme başı koruyucu mastektomi, birine deri koruyucu mastektomi ve

birine basit mastektomi uygulanmıştı. Ortalama yaş 49,1±7,7 (39-73) yıl, ortalama tümör boyutu 8,8±4,2(3-18)mm hesaplandı.

Otuz iki hastanın birinde multifokal, birinde multisentrik tümör mevcuttu. Hiçbir tümör lenfovasküler invazyonu ve human

epidermal growth receptor 2 amplifikasyonu göstermezken, hepsi estrojen reseptör pozitivitesi sergilemiştir. Yirmi yedi

hastada progesteron reseptörü pozitifken dördünde değildi. Ki-67 skoru 30 tümörde ölçülmüş ve ortalama değeri %7±4 (1-6)

bulunmuştur. Histolojik grade tüm hastalarda düşük (skor:1) iken nükleer grade 12 (%37,5) hastada düşük (skor:1), 20(%62,5)

hastada orta (skor:2) idi.

Hastaların hiçbiri kemoterapi almamakla birlikte 22si (%31,3) radyoterapi almıştır. Ortalama 60±23 (22-108) aylık takip

süresinde nüks veya meme kanseri ilişkili mortalite izlenmemiştir.

Sonuç

cT1 saf tübüler meme karsinomlarında özellikle grade ve Ki-67 düşük ise kemoterapi verilmeyebilir