Comparison of the Effect of Faculty Health Sciences and Faculty of Engineering Students' Attitudes Towards Sports on Body Awareness


Creative Commons License

Feyzioğlu Ö. , Savaşan C., İnan S., Alkan F.

8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2021, pp.220

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.220

Abstract

Comparison of the Effect of Faculty Health Sciences and Faculty of Engineering Students' Attitudes

Towards Sports on Body Awareness

Özlem Feyzioğlu, Cemre Savaşan, Senem İnan, Feriha Alkan

Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and

Rehabilitation, Istanbul, Turkey

Purpose: Moving to the online learning and teaching system in the pandemic process has reduced the level of physical activity for university students. The purpose of our study is to investigate and compare how the reduced level of physical activity affects their attitudes towards sport and the relationship between this attitudes and body awareness.

Materials-Methods: A total of 154 healthy and voluntary participants between the ages of 18-25 years without any disease who are studying at the Faculty of Health Sciences (HSF ) and Faculty of Engineering (EF) were evaluated for the study. Students' attitudes toward sports were questioned on the online platform with the Sport-Oriented Attitude Scale and body awareness was determined with the Body Awareness Questionnaire.

Results: This study conducted 74 HSF students aged between 21,48 ± 1,63 and 80 EF students aged between 20,87 ± 1,29. While significant differences were seen in comparison of sports attitudes and body awareness of HS and EF students (p<0,05), HSF students' attitudes and body awareness were higher than EF students. A significant correlation was found between individuals' attitudes towards sport and body awareness (p<005). While moderately correlation was detected in HSF student (r=0,41), EF students have poor correlation r=0,34.

Discussion: High attitudes towards sports have a positive impact on body awareness. It is necessary to encourage sports and sports activities in all circumstances, not just individuals with knowledge and

experience in health, individuals who are interested in different areas.

Keywords: attitude, body, sport, student

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Vücut

Farkındalığı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Özlem Feyzioğlu, Cemre Savaşan, Senem İnan, Feriha Alkan

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,

İstanbul, Türkiye

Amaç: Pandemi sürecinde çevrimiçi öğrenme ve öğretme sistemine geçilmesi üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyini azaltmıştır. Çalışmamızın amacı öğrencilerin azalan fiziksel aktivite düzeyinin spora yönelik tutumlarını nasıl etkilediği ve bu tutumun vücut farkındalığı ile ilişkisini araştırmak ve karşılaştırmaktır.

Gereç-Yöntem: Çalışmada herhangi bir hastalığı olmayan 18-25 yaş arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) ve Mühendislik Fakültesinde (MF) öğrenim gören toplam 154 sağlıklı ve gönüllü katılımcı değerlendirildi. Öğrencilerin spora yönelik tutumları Spora Yönelik Tutum Ölçeği ile, vücut farkındalık durumu Vücut Farkındalık Anketi ile online platform üzerinden sorgulandı.

Sonuçlar: Katılımcılardan 74 kişi SBF öğrencisi, 80 kişi MF öğrencisi ve MF Öğrencilerin yaş ortalaması 21,48±1,63, SBF öğrencilerinin yaş ortalaması 20,87±1,29 idi. SBF ve MF öğrencilerinin spora yönelik tutumları ve vücut farkındalıklarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık görülürken(p<0,05), SBF öğrencilerinin spora yönelik tutumları ve vücut farkındalıkları MF öğrencilerinden daha yüksek bulundu. Bireylerin spora yönelik tutumları ile vücut farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<005). SBF öğrencilerinde orta düzeyde ilişkili (r=0,41) iken MF öğrencilerinde zayıf ilişki r=0,34 saptandı.

Tartışma: Spora yönelik tutumun yüksek olması vücut farkındalığında pozitif etki meydana getirmektedir. Sadece sağlık alanında bilgi ve deneyimi olan bireylerin değil farklı alanlarla ilgilenen bireylerin de her koşulda spor ve spor etkinliklerine teşvik edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: öğrenci, spor, tutum, vücut