Üremeye yardımcı tedavi sikluslarında luteal faz desteği üreme sağlığı ve infertilite derneği (TSRM) anketi


Ata B., Aydın T., Urman C. B.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, vol.7, no.3, pp.224-227, 2010 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.224-227
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Türkiye’de üremeye yard›mc› tedavi uygulayan hekimlerin in vitro fertilizasyon sikluslar›nda tercih ettikleri luteal faz deste¤i (LFD) protokollerinin belirlenmesi. Gereç ve yöntemler: Üreme Sa¤l›¤› ve ‹nfertilite Derne¤i (TSRM) üyesi hekimlerin luteal faz destek protokolleri ile ilgili görüfllerini sorgulayan bir anket dernek websitesi (www.tsrm.org.tr) üzerinden uygulanm›flt›r. Sonuçlar kategorize edilerek de¤erlendirilmifltir. Bulgular: Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u hipofiz supresyonu için kullan›lan gonadotropin salg›latt›r›c› hormon analogu türünden ba¤›ms›z olarak her siklusta LFD uygulamaktad›r. LFD bafllang›ç zaman› oosit toplama günü ile embriyo transferi günü aras›nda de¤iflmektedir. LFD için en yayg›n kullan›lan ajan progesteron vaginal gel görünmektedir. Hekimlerin yaklafl›k yar›s› progesterona ek olarak östrojen kullan›m›n›n faydal› olaca¤› görüflündedir. Kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u LFD’ ne 10 -12. gebelik haftas›na kadar devam ederken gebelik testi günü LFD uygulamas›n› sonland›ranlar az›nl›ktad›r. Sonuç: Ülkemizdeki uygulamalar›n mevcut kan›tlarla büyük oranda uyum içerisinde gözükmektedir. Optimal LFD protokolünün ve farkl› uygulamalara gereksinim duyacak hasta profillerinin henüz tam olarak belirlenememifl olmas› nedeniyle LFD üzerinde yeni araflt›rmalara ihtiyaç oldu¤u ve gerek sürekli e¤itim toplant›lar›nda gerekse kongrelerde konunun gündeme al›nmas›nda ve meslektafllar›m›z aras›nda görüfl al›flverifli ve deneyimlerin paylafl›lmas›na imkan sa¤lanmas›nda fayda oldu¤u görüflüdeyiz