Does Morton Neuroma Affect Foot-Pressure Distribution in Feet with Pes Cavus?


Creative Commons License

Feyzioğlu Ö. , Öztürk Ö.

8. Ulusal Fizyoterapi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2021, pp.29

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29

Abstract

Does Morton Neuroma Affect Foot-Pressure Distribution in Feet with Pes Cavus?

Özlem Feyzioğlu, Özgül Öztürk

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul

Purpose: Morton's neuroma is a painful condition that commonly affects middle-aged women. It typically causes

neuropathic pain in the 3rd intermetatarsal space of the foot. The increase in the medial longitudinal arch causes a

greater load on the lateral compartment of the foot by reducing pronation during walking, and this condition triggers

metatarsalgia. The aim of this study was to investigate the effect of Morton’s neuroma on the foot-pressure distribution in

feet with pes cavus.

Materials-Methods: This study included 41 patients aged between 34 to 67 years (53.24 ± 10.15) with bilateral pes cavus

diagnosed with unilateral Morton's neuroma in the third intermetatarsal space and suffering from pain for at least 6

weeks. The gait parameters of the both extremities were assessed with the Zebris FDM-THM-S (Zebris Medical GmbH)

treadmill system. Foot rotation degree and rear, midfoot and forefoot pressure distribution values of both extremities

were compared.

Results: Comparison of the extremities with and without Morton’s neuroma revealed that no significant difference was

found in foot-pressure distribution and foot rotation degree (p>0.05).

Discussion: It was observed that no difference was detected between the two feet with pes cavus in terms of footpressure

distribution and foot rotation degree. Although pes cavus has been considered as a cause of metatarsalgia and

Morton’s neuroma, we think that treatment interventions that disrupt foot asymmetry should be avoided since pes cavus

does not cause a pathological comorbidity and does not create difference between the extremities.

Keywords: Morton's neuroma, pes cavus, foot-pressure distribution

Özlem Feyzioğlu, Özgül Öztürk

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Amaç: Morton nöroma, çoğunlukla orta yaş kadınları etkileyen ağrılı bir durumdur. Tipik olarak ayağın 3. intermetatarsal

aralığında nöropatik ağrıya sebep olmaktadır. Medial longitudinal arktaki artış, yürüme sırasında pronasyonu azaltarak

ayağın lateral kompartmanına daha fazla yük binmesine sebep olmakta ve bu durum metatarsalji oluşumunu

tetiklemektedir. Bu çalışmanın amacı pes cavuslu ayaklarda görülen Morton nöromanın taban basınç dağılımına olan

etkisini araştırmaktır.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 34-67 yaş aralığında (53.24±10.15) olan bilateral pes cavusu olan ve 3.intermetatarsal

aralıkta unilateral Morton nöroma tanısı konmuş, en az 6 haftadır ağrı şikayeti olan 41 hasta dahil edildi. Hastaların her

iki ekstremite için yürüme parametreleri Zebris FDM-THM-S (Zebris Medical GmbH) yürüme bandı sistemi ile

değerlendirildi. Her iki ayak rotasyon derecesi, arka ayak, orta ayak ve ön ayak taban basınç dağılımı karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Pes cavusa eşlik eden Morton nöromalı olan ve olmayan ekstremitelerin karşılaştırması sonucunda taban

basınç dağılımı ve ayak rotasyon derecesi açısından anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05).

Tartışma: Morton nöromanın görüldüğü pes cavuslu ayak ile sadece pes cavuslu ayağın karşılaştırılmasında taban

basınç dağılımı açısından bir fark olmadığı görülmüştür. Pes cavus metatarsaljinin ve Morton nöromanın bir nedeni

olarak görülse de taban basınç dağılımı açısından ekstremiteler arasında bir fark yaratmadığından ve patolojik bir

komorbidite oluşturmadığından ayak asimetrisini bozacak tedavi girişimlerinden kaçınılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Morton nörona, pes cavus, taban basınç dağılımı