Kardiyak Cerrahide Karbondioksit İnsuflasyonu Uygulaması ve Sonuçlarımız


Koçyiğit M., Güllü A. Ü. , Ilgaz Koçyiğit Ö., Şenay Ş., Akpek E., Alhan C.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, vol.22, no.3, pp.111-115, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Açık kalp cerrahisinde hava embolisinden ko- runmak amacıyla kardiotorasik boşluğa karbondioksit (CO2) insuflasyonu uygulanabilmektedir. Bu yöntemde cerrahi sürenin uzaması durumunda CO2’in kana emi- limi artabilmektedir. Bu çalışmada klasik sternotomi insizyonu ile yapılan açık kalp cerrahisinde, lokal CO2- insuflasyonunun kan gazı parametreleri üzerine etkisi araştırıldı ve hasta sonuçları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Açık kalp cerrahisi geçiren ve aort klemp süreleri 60 dk.’nın üzerinde olan toplam 30 hasta retrospektif olarak 2 grupta incelendi. On beş hasta- ya CO2 insuflasyonu uygulandı (Grup C) ve CO2 insuf- lasyonu uygulanmayan 15 hasta kontrol grubu olarak alındı (Grup K). Anestezi indüksiyonu sonrası (T1), kardiyopulmoner baypas (KPB) sırasında 10. dk.’da (T2), KPB sırasında 60. dk. sonrası (T3) ve operasyon sonu (T4) alınan kan gazı örnekleri incelendi. Hasta verileri ve sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: İki grup karşılaştırılmasında, Grup C’de Grup K’ye göre T2 ve T3 ölçümlerinde pCO2 değerle- ri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek, T3 öl- çümlerinde pH değerleri anlamlı düşük bulundu. Has- taların klinik sonuçlarında yoğun bakım ventilasyon sürelerinin farklılığı dışında istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır.

Tartışma ve Sonuç: Açık kalp cerrahisinde hava embo- lisine karşı önlem olarak işlem sırasında cerrahi alana lokal olarak uygulanan CO2 insuflasyonu ile kan gazın- da pCO2 artışı olmakta ve asidoza eğilim artmaktadır. Heriki grupta morbidite ve mortalite görülmedi.