Gebede kombine spinal epidural anestezi sonrası gelişen akut talamik hemorajik inme


Aktas Yıldırım S. , Özcan H., Turkoz A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, no.20, pp.55-58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-58

Abstract

Giriş: İntraserebral hematom; kombine spinal epidural anestezi sonrası görülebilen nadir fakat ölümcül komplikasyonlardan biridir. Postoperatif gelişen postürden bağımsız ani ve şiddetli baş ağrısı, tedaviye dirençli hipertansiyon varlığı intraserebral kanamayı düşündürmelidir. Olgu Takdimi: 36 yaşında, sağlıklı, gebe hastaya kombine spinal epidural anestezi ile sezeryan planlandı. Preoperatif değerlendirmede fizik muayene, koagülasyon testleri ve diğer laboratuvar testleri normal olarak bulundu. Antikoagülan ve antiagregan kullanmı hikayesi olmayan hastaya, kombine spinal epidural anestezi L4-L5 aralığından 18 Gauge Tuohy ve 27 Gauge spinal iğne ile tek seferde uygulandı. Operasyon sırasında hemodinami stabil seyretti. Operasyon sonrası 4. saatte ani nonpostural şiddetli başağrısı ve hipertansiyon gözlemlendi. Antihipertansif ve analjezik tedaviye yanıt alınamadı. Dudaklarda uyuşma sonrası afazi ve sol hemipleji gelişen hastaya çekilen Bilgisayarlı Tomografi sonucunda akut talamik hemorajiye bağlı infarkt tanısı konuldu. 2 gün yoğun bakım ünitesinde konservatif olarak takip edildikten sonra servise alındı. Çekilen kontrol kraniyal BT anjiyografide vasküler malformasyon izlenmemiş ve kanamanın rezorbe olduğu gözlenmiştir. Nörolojik durumu stabilleşen hasta bir hafta sonra taburcu edildi. 2 aylık fizik tedavi sonrası alt ekstremitenin kas gücü tamamen geri dönerken üst ekstremitenin kas gücü 3/5 oranında olduğu görüldü. 6. ay kontrol BT'si tamamen normal bulundu. Tartışma: Etiyolojisinde BOS kaçağınına bağlı intrakranial hipotansiyonun tetiklediği akut subdural hematom , obstetrik rejyonel anestezi sonrası en sık görülen intrakranial komplikasyonlardandır.Literatürde çok az sayıda bildirilen intrakranial hematomun etiyolojisi ise henüz bilinmemektedir. Postoperatif erken dönemde gelişen nonpostural başağrısı ve dirençli hipertansiyonun erken tanı ve tedavi açısından önemli belirtiler olduğu unutlmamalıdır