The Reliability and Validity of Turkish Brief Measure of Worry Severity based on Turkish University Students


Tunay S., Soygut G.

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.20, pp.68-74, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: TURK PSIKIYATRI DERGISI
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.68-74
  • Keywords: The Turkish Brief Measure of Worry Severity, Reliability, Validity, GENERALIZED ANXIETY DISORDER, PATHOLOGICAL WORRY, DEPRESSION, VALIDATION, MODEL
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı işlevsel olmayan endişe düzeyini değerlendirmek amacıyla geliştirilen Endişe Şiddeti
Ölçeği (EŞÖ)’nin Türkçe’de güvenirlik ve geçerliğini incelemektir.
Yöntem: Araştırma Hacettepe Üniversitesi’nin değişik bölümlerinde okuyan 17-25 yaş arasındaki öğrencilerle
yürütülmüştür. İlk aşamada, ölçeğin, test tekrar test güvenirliğini, iç tutarlık katsayısını, faktör yapısını, ölçüt ve
birleşen geçerliğini belirlemek amacıyla 210’u kız, 170’i erkek olmak üzere toplam 380 öğrenciden veriler top
lanmıştır. İkinci aşamada ise ölçeğin ayırıcı geçerliğini belirlemek amacıyla, 805 kişiye Beck Depresyon Envanteri
(BDE) ve Beck Anksiyete Envanteri (BAE) uygulanmıştır. BDE’de medyanın bir çeyrek yukarısında kalanlar depres
yon belirtilerinin, BKE’de grubun %26’sının üzerinde bulunanlar ise kaygı belirtilerinin yüksek olduğu grup olarak
kabul edilmiş ve bu şekilde depresyon ve kaygı grupları oluşturulmuştur. Bu aşamaya kaygı grubunda 50 (38 kız)
depresyon grubunda 14 (10 kız) öğrenci olmak üzere toplam 64 kişi katılmıştır.
Bulgular: Yapılan analizler sonucunda EŞÖ’nün test tekrar test bağıntısı ve iç tutarlık katsayısı (Cronbach’s alpha
0.88) istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur. Ölçek tek faktörlü bir yapı göstermiş olmakla birlikte, ölçek puanları
depresyon ve anksiyete grubunda anlamlı olarak farklılaşmıştır (depresyon grubunda X=8.14, SS=4.03; anksiyete
grubunda X=11.56, SS=5.11). Ayrıca Durumluk Sürekli Anksiyete Envanteri (Durumluk Anksiyete Envanteri için
r=.42; Sürekli Anksiyete Envanteri için r=.72) ve Penn State Endişe Ölçeği (r=.75) ile bağıntılarının istatistiksel
olarak anlamlılığı ölçeğin yapı geçerliğini desteklemiştir.
Sonuç: Bu bulgular EŞÖ’nün üniversite örnekleminde kabul edilebilir düzeylerde güvenilir ve geçerli olduğunu
düşündürmüştür