FARKLI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİREYLERİN KORONOVİRÜS HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE ALGILARI; TÜRKİYE


Ateş E.

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021, pp.17-18

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.17-18

Abstract

Amaç: Toplumda yaşayan, farklı demografik yapıya sahip bireylerin koronovirüs hastalığı hakkındaki bilgi, tutum ve algılarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve nitel araştırma tasarımı olarak planlanmıştır. Örnekleme araştırmacının yaşadığı çevreden bir kişi alınıp, kartopu ya da zincir örnekleme ile istanbul ve diğer illerde yaşayan, çeşitli demografik özellikler taşıyan 32 birey alınmıştır. Araştırma verileri karantina önlemlerinden dolayı, 15 Nisan ve 22 Nisan 2020 tarihleri arasında (salgının 5. ve 6. hafta aralığında) yapılan telefon görüşmeleri ile toplanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formu ve bireylere yönelik sosyo-demografik veri toplama formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 21.0 paket programı, nitel verilerin analizinde ise Malterud’un (içerik) analiz yöntemi kullanılmıştır. Etik izin alınmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 40.18±12.89 (18-64), %62.5’i erkek, %56.2’si evli, %13’ü çalışıyor, %40.6’sı lisans ve üzeri mezunu, % 62.5’inin çocuk sahibi, %62.5’inin kronik bir hastalığa sahip olduğu belirlenmiştir. Bireylerin salgın öncesi ruhsal durum puan ortalamaları 0 ile 10 puan arasından, 8.35±1.23 iken, salgın sonrası 5.29±2.24 puana gerilemiştir. Salgın sonrası ortaya çıkan bu düşme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Nitel veriler üç ana tema (Bilgi düzeyi / Tutum ve davranışlar / Algılar) altında dokuz alt tema (Bilgi kaynakları, Hastalığın görüldüğü popülasyon özellikleri, Hastalık belirtileri, Önlemler / Yaşam şeklinde ve Çalışma hayatında değişiklik / Hastalığın ciddiyet algısı, Korku ve endişe, Ruhsal durum değişimleri) ile incelenmiştir.

Sonuç: Toplumda yaşayan farklı demografik özelliklere sahip bireylerin Covid-19 hakkında bilgi düzeyleri yüksektir. Bireyler Covid-19 ile birlikte evde kalmanın önemini belirtirken, yaşam ve çalışma şeklinde büyük değişimler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Yaşanan bu değişimlerle birlikte bireylerin algıları, korku ve endişeleri, ruhsal durum değişimleri bireysel olarak farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: algılar, bilgi düzeyi, koronovirüs, salgın, tutum