TNBS ile İndüklenen Kolit Modelinde Dokosaheksaenoik Asit (DHA)’nın İnflamatuvar Yanıttaki Rolünün Araştırılması


Arslan L., Çilingir S., Kolgazı M., Açıkel Elmas M., Arbak S., Yapışlar H.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.119

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.119
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH), etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve sık görülen kronik bir gastrointestinal sistem hastalığıdır. İntestinal bölgede inflamasyon ve mukozal hasarla başlayan İBH, bozulmuş immün cevapla ilerler. 2,4,6-trinitrobenzensülfonik (TNBS) ile indüklenen kolit modeli patolojik semptomlarının çoğunu taklit edebilmesi ve tekrarlanabilir olmasıyla öne çıkmaktadır. Docosahexaenoic acid (DHA) antiinflamatuvar etkili uzun zincirli bir omega 3 (n-3 PUFA) yağ asididir. Çalışmanın amacı, intragastrik yolla verilen DHA’nın TNBS kolit modelinde inflamasyonu önleyici etkilerinin olup olmadığını ve olası etkilerini hangi mekanizmalarla gerçekleştirdiğini araştırmaktır. Yöntemler: Çalışmanın etik kurul kararı Acıbadem Ünv. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Dişi Wistar Albino sıçan kullanılarak 3 grup (n=10/grup) oluşturulmuştur. 6 hafta süresince kontrol ve kolit grubuna serum fizyolojik, kolit+ DHA grubuna 600 mg/kg/gün DHA gavaj yolu ile uygulanmıştır. Bu sürenin sonunda kolit gruplarına intrarektal verilen TNBS ile deneysel kolit modeli oluşturulmuş ve sıçanlar üç gün sonra sakrifiye edilmişlerdir. Alınan kolon dokularında makroskopik ve mikroskobik değerlendirme yapılmış, miyeloperoksidaz (MPO), glutatyon (GSH), malondialdehit (MDA), total antioksidan (TAS) ve total oksidan seviyeleri (TOS), IL-6, IL-10, NF-kB ve TNF-α düzeyleri ölçülmüştür. Bulgular: Kolit grubunun makroskopik ve mikroskopik hasar skoru, DHA grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p < 0,05). DHA grubunun MPO düzeyi, MDA düzeyi ve TNF-α sitokin düzeyleri kolit grubuna göre anlamlı olarak azalmıştır (p < 0,05). GSH ve IL-6 düzeyinde kolit ve DHA grupları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. IL-10 ve NF-kB düzeyinde ise gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Gruplar arasındaki farklılık SPSS 23 versiyonu kullanılarak tek yönlü gruplar arası varyans analiziyle (ANOVA) belirlenmiştir. Sonuç: Gruplar arasında sitokin düzeyleri açısından anlamlı fark bulunmazken, biyokimyasal ve histolojik analizlerde DHA'nın bağırsak epiteli üzerinde koruyucu bir etkisinin olduğunu görülmüştür. Bu antiinflamatuvar etkisini bağırsak epitelini koruyarak gerçekleştirdiği düşünülmektedir. DHA, İBH hastaları için ilaç tedavisiyle birlikte tamamlayıcı / koruyucu bir seçenek olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Deneysel Kolit, TNBS, DHA, İnflamasyon