Variation of the Right Hepatic Artery Separated from the Superior Mesenteric Artery


İsmailoğlu P., Doğancı Ö. I., Adıgüzel Şahin Z., Taştan Ö. A., Papila Kundaktepe B., Yıldırım M.

8. Anatomi Kış Günleri, Trabzon, Turkey, 22 - 24 January 2020, vol.1, no.1, pp.42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.42
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

ABSTRACT

Objectives: Proper hepatic artery supplies the liver, derives from common hepatic artery which is originated from coeliac trunk classically. Proper hepatic artery lies inside of hepatoduodenal ligament and divides into left and right branches in porta hepatis. The right branch of proper hepatic artery often gives a branch named cystic artery and it supplys the gallbladder. Methods: Between 2018-2019 years variations were detected with a 60-year-old male cadaver during abdominal dissection in IUC Cerrahpasa Medical Faculty Anatomy Department. The proper hepatic artery was observed as a thin branch, moving to the left side of the liver without dividing it into two. With a detailed examination, it was observed that the proper hepatic artery did not develop a branch advancing to the right part of the liver. Results: After the observation of the proper hepatic artery was common hepatic artery’s thin branch and it reached the left lobe of the liver; the liver’s blood supply was examined in terms of branches from different sources. When the origin of right hepatic artery was examined in detail, it was determined as a branch of the superior mesenteric artery. This branch was also specified that it makes the gallbladder’s supply from the right branch as a cystic artery from the branch of the superior mesenteric artery. Conclusion: Determination of variations of the arteries and gallbladder, the arteriograms of the arteries and abdominal surgery are important. Surgical planning according to these variations and interventional medicine applications will increase the success of procedures especially in cholecystectomy, pancreaticoduodenectomy / Whipple. Keywords: Proper hepatic artery, the Blood supply of the liver, Variation.

ÖZET

Amaç: Karaciğeri besleyen atardamar olan a.hepatica propria, klasik olarak truncus coeliacus’un dalı olan a. hepatica communis’ten çıkar. A. hepatica propria, lig. hepatoduodenale içinde seyrederek porta hepatis’te r. dexter ve r. sinister’e ayrılır. Safra kesesini besleyen a. cystica sıklıkla r. dexter’den çıkar. Karaciğer kanlanmasındaki variasyonların bilinmesinin, anatomi uygulamaları yanında kolesistektomi, pankreatikoduodenektomi / Whipple prosedürü gibi cerrahi uygulamaların komplikasyonsuz şekilde gerçekleştirilmesinde önemi büyüktür. Gereç ve Yöntem: 2018-2019 disseksiyon döneminde, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında 60 yaşında bir erkek kadavranın abdomen disseksiyonu esnasında, a. hepatica propria’nın ikiye ayrılmadan, ince bir dal halinde karaciğerin sol bölümüne doğru seyrettiği görüldü. Dikkatli incelemede, a. hepatica propria’dan, karaciğerin sağ bölümüne ilerleyen bir dalın (r. dexter) çıkmadığı saptandı. Bulgular: Kadavrada a. hepatica propria’nın, a. hepatica communis’ten ince bir dal şeklinde ayrılarak karaciğerin sol bölümüne doğru ilerlediğinin görülmesinin ardından; karaciğerin beslenmesi, farklı kaynaklardan gelebilecek dallar yönünden incelendi. Karaciğer’in sağ bölümünü ve safra kesesini besleyecek olan r. dexter araştırıldığında, bu dalın a. mesenterica superior’dan çıktığı görüldü. Safra kesesini besleyen a. cystica’nın da a. mesenterica superior kaynaklı r. dexter’den ayrıldığı gözlendi. Sonuç: Karaciğer ve safra kesesini besleyen arter dallarının variasyonlarının tespiti, arteriogramların yorumlanması, abdomen cerrahisi ve anatomi uygulamalarında önem taşır. Bu variasyonların bilinmesi, operasyonlar ve girişimsel tıp uygulamalarında dikkate alınması, uygulamaların başarısını artıracağı gibi olası komplikasyonların önlenmesine de katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: a.hepatica propria, karaciğer kanlanması, variasyon.