Donör Nefrektomi Ameliyatı Olanlarda Ameliyat Tekniğinin Postoperatif Ağrı Derecesine Etkisi


Ertürk T., Çavdaroğlu Ö., Alış G., Acar Çakır F., Çatalsakal D., Çakır Ü., ...More

XX. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016, pp.292

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.292
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Cerrahi girişimlerden sonra hastaların en önemli şikayetinin ağrı olduğu bilinmektedir. Araştırmamızda, donör nefrektomi ameliyatı geçirmiş olan hastalarda, postoperatif duyulan ağrı düzeyinin ameliyat tekniğine bağlı olarak değişimini belirlemek amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Acıbadem International Hospital Organ Nakli Merkezi’nde Kasım 2010 ile Temmuz 2015 tarihleri arasında 610 böbrek nakli vericisinin postopereatif 0. gün, 1. gün ve 2. gün saptanan ortalama ağrı düzeyleri ile ameliyat tekniği arasındaki ilişki retrospektif olarak incelendi. Ağrı değerinin belirlenmesinde 1 ile 10 arası derecelendirilen görsel ağrı skalası (Visual Analogue Scale) kullanıldı. Günde en az 6 kez ağrı skorlaması yapılarak her hastanın günlük ağrı derecelerinin (Pain Score; PS) aritmetik ortalaması, o hastanın o günkü ortalama PS'u olarak belirlendi. Olgular Açık Donör Nefrektomi (ADN), Laparoskopik Donör Nefrektomi (LDN) ve Vajinal Çıkarım ile yapılan Laparoskopik Donör Nefrektomi (VLDN) olarak üç grupta incelendi.

BULGULAR: Toplam 610 (yaş ortalaması:51.7 – yaş aralığı:25 – 88) Donör Nefrektomi olgusu incelendi. Olguların 246'sı (%40.3) erkek (yaş ortalaması:51.8 – yaş aralığı:25 – 82) ve 364'ü (%59.7) kadın (yaş ortalaması:51.7 – yaş aralığı:25 – 88) idi. Toplam 49 ADN, 487 LDN ve 74 VLDN olgusu incelendi. Postoperatif 0. gün PS ortalaması; ADN'de 5.57±1,62, LDN'de 5.41±1.63, VLDN'de 5.32±1.50 olarak saptandı. Postoperatif 1. gün PS ortalaması; ADN'de 2.46±1.82, LDN'de 2.87±1.83, VLDN'de 2.90±1.49 olarak saptandı. Postoperatif 2. gün PS ortalaması; ADN'de 3.56±1.49, LDN'de 3.48±1.62, VLDN'de 3.01±1.13 olarak saptandı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Birçok çalışmada postoperatif ağrı açısından LDN'nin avantajlı olduğu saptanmış ve analjezik ihtiyacının daha az olduğu belirtilmiştir. Bazı çalışmalardaysa LDN ve ADN arasında ağrı açısından farklı olmadığı, hatta maliyet açısından ADN'nin avantajlı olduğu, ameliyat süresinin ADN'de daha kısa olduğu belirtilmiş fakat, kozmetik açıdan LDN'nin daha iyi sonuçları olduğu vurgulanmıştır. VLDN’nin ise diğer tekniklere göre kozmetik yönden en iyi sonuçları olduğu belirtilse de postoperatif erken dönem ağrı açısından fark olmadığı saptanmıştır. Çalışmamızda ise üç grup arasında postoperatif 0. gün, 1. gün ve 2. günlerde PS ortalamalarında anlamlı bir fark görülmemiştir. Ancak erken postoperatif dönem analiz edildiğinden sonuçların yakın olduğu düşünülmüştür. Uzun dönem post-operatif ağrıya yönelik araştırmalarda analjezik ihtiyacının LDN’de en fazla 1 hafta olduğu, ADN'deyse 15 gün - 1 ay kadar olduğu belirtilmiştir. Donör nefrektomi sonrası oluşan ağrının abdominal veya retroperitoneal diğer ameliyatlardaki gibi multifaktöriel olduğu unutulmamalıdır. Postoperatif erken dönemdeki ağrı skorunda ameliyat tekniğinin rolü tartışmalıdır ve bu konuda daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.