Investigation of Depression, Stress, Anxiety and Professional Future Anxiety of University Students Receiving Distance Education in Healthcare in the COVID-19 Pandemic


Feyzioğlu Ö., Hindoğlu M., Yıldırım E. İ., Küçüker C. A.

II. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon & IV. Ulusal Ergoterapi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.101

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of our study is to investigate the occupational anxiety (OA), depression and anxiety levels of

university students who studying online of health sciences. Material and Methods: This study was conducted 135

healthy volunteer participants between the ages of 18-25, received two terms of online education, had at least 10

hours of practice lessons or clinical internships per week. The OA of the students with the "Occupational Anxiety

Questionnaire", the depression, stress level with the "DASS21" scale, the anxiety level with “STAI TX 1-2 " scale

was evaluated. Results: The mean age of 98 female and 37 male participants was 21.64 ± 1.65. When the average

values of the OA items were examined, the most anxiety was seen in the insufficiency of the theoretical knowledge

obtained during the online education (mean: 4.36 / 5). It was observed that depression level of the students were

severe (25.52 ± 13.7) and the state of trait anxiety was high (51.57 ± 6.68). Discussion: It has been observed that

students in health sciences, where applied lessons conducted with distance education are intense, experience OA.

We think to increase the use of telerehabilitation and improve student counseling would be beneficial.

Amaç: Çalışmamızın amacı sağlık bilimleri alanında online eğitim gören üniversite öğrencilerinin mesleki kaygı

(MK), depresyon ve anksiyete düzeyini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya iki dönem uzaktan eğitim

gören, haftalık en az 10 saat uygulamalı dersi veya klinik stajı olan, 18-25 yaş aralığında 135 sağlıklı gönüllü

katılımcılar dahil edildi. Öğrencilerin MK’si “Mesleki Kaygı Anketi” ile, depresyon anksiyete seviyesi “DASS21” ölçeği

ile, kaygı seviyesi Durumluk ve Süreklilik kaygı ölçeği 1-2 “STAI TX 1-2” ile değerlendirildi. Sonuçlar: Çalışmaya

katılan 98 kadın, 37 erkek katılımcıların yaş ortalaması 21,64±1,65 idi. Mesleki Kaygı maddelerinin ortalama

değerlerine bakıldığında en fazla kaygının online eğitim sürecinde alınan teorik bilginin uygulama sırasında yetersiz

kalması olan maddede olduğu görüldü (ort: 4,36/5). Öğrencilerde anksiyete ve depresyon seviyesinin şiddetli

(25,52± 13,7) sürekli kaygı durumunun yüksek (51,57± 6,68) olduğu gözlendi. Tartışma: Uzaktan eğitimle

yürütülen uygulamalı derslerin yoğun olduğu sağlık bilimlerinde, öğrencilerin MK yaşadıkları ve bu durumun

anksiyeteye sebep olabileceği görülmüştür. MK’yı azaltmak için klinik uygulama ve öğrenci eğitiminde

telerehabilitasyon kullanımının ve öğrenci danışmanlıklarının arttırılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.