Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkışı Anomalisi ve Tünel Operasyonu


Sarıoğlu C. T., Bilal M. S., Kınoğlu B., Saltık İ. L., Türkoğlu H., Çetin G., ...More

türk göğüs kalp damar cerrahisi dergisi, vol.3, pp.216-220, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sol koroner arterin pulmoner arterden çıkışı, seyrek görülen bir konjenital anomalidir. Kliniğimizde, sırasıyla, önce 5.5 yaşında erkek ve sonra biri 9 ve diğeri 2 aylık kız bebek olan toplam 3 hasta bu tanı ile opere edildi. Birinci hastamız, 3 yıl önce, ventriküler septal defekt kapatılması ve patent duktus arteriozus ligasyonu operasyonu geçirmesine rağmen, fonksiyonel kapasitesinin düzelmemesi, kardiyomegalisinde küçülme olmaması ve devamlı bir üfürüm varlığı nedeniyle teşhis edilebildi. İkinci hastamız, geniş infarkt alanları bulunan, dilate tipte kardiyomiyopatili, orta derecede mitral yetersizlikli ve 9 aylık olmasına rağmen tedaviden yarar görmemekte ve istirahat halinde bile solunum sıkıntısı çekmekteydi. Üçüncü hastamız da dilate tipte kardiyomiyopati göstermekte olup sol ventrikül fonksiyonları ileri derecede bozuk durumdaydı. Üç hastamızda da, Tünel operasyonu (Takeuchi prosedürü) uygulanarak, “çift koroner sistemi” oluşturuldu. Birinci hastamızın postop, seyri problemsiz geçerken, ameliyattan 33 ay sonra, telekardiyografide kardiyotorasik oranının normale döndüğü ve iskemik EKG değişikliklerin düzeldiği görüldü. İkinci hastamız, postop. 12. günde, düşük kalp debisi ve oligürisi düzelmiş olmasına rağmen stafilokok menenjiti ve septik şok ile kaybedildi. Üçüncü hastamız ise, problemli bir postop. dönemden sonra şimdi 6. ayında ve iyi durumdadır. Dilate tipteki kardiyomiyopatisi düzelmiş olup ventrikül fonksiyonları normale yaklaşmıştır.

Kanımızca, tünel operasyonu, sol koroner arterin pulmoner arterden çıkışı anomalili küçük infantlarda ve çocuklarda, otojen ve büyüme kapasitesine sahip pulmoner arter dokusunun kullanılması avantajı nedeniyle tercih edilmesi gereken bir alternatif oluşturmaktadır. Cerrahi tedaviden sonra hastaların klinik durumları ve sol ventrikül fonksiyonlarında hızla düzelme görülmektedir.