Vascular Ring: Results of the surgical management


Kınoğlu B., Sarıoğlu C. T. , Saltık İ. L. , Özkara A., Sorıoğlu A., Bilal M. S. , ...More

Türk Göğüs Kalp damar cerrahisi dergisi , vol.5, no.1, pp.45-51, 1997 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 1997
  • Title of Journal : Türk Göğüs Kalp damar cerrahisi dergisi
  • Page Numbers: pp.45-51

Abstract

Vasküler ring, aortik ark kompleksinin anormal gelişimi sonucunda meydana gelen ve çoğunlukla infant döneminde trakeo-özofageal kompresyon bulguları ile kendini gösteren bir anomalidir. Enstitümüzde, 1988-1996 yılları arasında vasküler ring tanısı ile ameliyat edilen 11 hasta; morfoloji, semptomatoloji ve uygulanan cerrahi teknik ile geç dönem sonuçları bakımından gözden geçirildi. Yaşları 8 ay ile 20 yıl arasında değişen hastalar morfolojik özelliklerine göre üç grupta incelendi. Çift arkus aorta bulunan 6 hasta (grup 1) ile sağ arkus aorta, aberran sol subklavian arter ve ligamentum arterosum bulunan 2 hastada (grup 2) trakeo-özofageal bası bulguları ve sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu önde gelen semptomlar idi. Sol arkus aorta ve aberran sağ subklavian arterin oluşturduğu parsiyel vasküler ring belirlenen 3 hastadan (grup 3), aort koarktasyonunun da eşlik ettiği kişinin asemptomatik olmasına karşılık, diğerinde disfaji, kusma ve beslenme ile ortaya çıkan öksürük yakınmaları mevcut idi. Cerrahi tedavi hastaların tamamında sol posterolateral torakotomi ile gerçekleştirildi. Hastalar ortalama 47.5±35.3 ay takip edildi. Postoperatif 2. ayda ortaya çıkan disfaji nedeni ile özofagoskopi yapılan bir hastada striktür belirlenmesi üzerine balon dilatasyon uygulandı. Diğer tüm hastaları geç dönem takiplerde asemptomatik olduğu belirlendi. Vasküler ring, yenidoğan ve infantlarda görülen solunum ve beslenme güçlüklerinde daima düşünülmesi gereken bir patoloji olup, günümüzde cerrahi mortalitenin sıfıra yaklaştığı bu anomalide erken teşhis ve tedavi ile büyük oranda tam şifa sağlanması mümkün olmaktadır.

Vascular ring is an anomaly which occurs as a result of the anomalous development of the aortic arch complex and is mostly encountered in the infantile period with tracheoesophageal compression symptoms. Between 1988 and 1996, 11 patients who underwent surgical correction of vascular ring in our institute, have been reviewed according to the morphology, symptomatology, and the surgical technique applied with respect to long-term results. The patients whose ages vary from 8 months to 20 years, were studied in three groups according to morphology. Tracheoesophageal compression symptoms and frequent respiratory tract infections were the major symptoms in 6 patients with double aortic arch (group 1) and in 2 patiens with right aortic arch, aberrant left subclavian artery and ligamentum arteriosum (group 2). Among 3 patients in whom partial vascular ring formed by left aortic arch and aberrant right subclavian artery were identified (group 3), the 2 patients who also had coarctation of the aorta were asymptomatic while the other patient had disphagia, vomiting and coughing provoked by eating. Surgical correction was successfully performed throught left posterolateral thoracotomy in all of the patiens. The patiens were followed up in an average period of 47.5±35.3 months. Balloon dilation was performed to a patient in whom the oesophegeal stricture persisted after the repair. All other patients were found to be asymptomatic in their long term follow-up. Vascular ring is a pathology which should always be considered when respiratory and eating difficulties are encountered in the neonates and infants. Today, complete recovery is possible with early diagnosis and treatment, since surgical mortality is approximately zero in this anomaly.