Konjenital Kalp Cerrahisinde Minimal Invaziv Yaklaşımlar: 160 Hastada 22 Yıllık Deneyim


Arnaz A. , Doğan A., Altun D. , Serban P., Oktay A., Yüksek A., ...More

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32

Abstract

Giriş-Amaç: Median sternotominin kalp cerrahisi için güvenliği ve etkinliği tartışılmaz. Bununla birlikte, cerrahi travmayı azaltmak ve hastanın kozmetik beklentilerini karşılamak için bazı doğuştan kalp defektleri için minimal invaziv yaklaşımlar uygulanmıştır. Bu çalışma ile konjenital kalp defektlerinde minimal invaziv yaklaşım etkinliğini ve cerrahi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereçler ve Yöntem: Ocak 1997 ve Ocak 2019 tarihleri arasında 160 hastaya (lateral minitorakotomi: 85, anterolateral minitorakotomi: 34, J sternotomi: 11, submamarian minitorakotomi: 17, sağ dikey infraaksiler torakotomi: 13) minimal invaziv cerrahi ile konjenital kalp defekti onarımı uygulandı. Onarılan defektler atriyal septal defekt (ASD) (n = 107), ASD ile birlikte parsiyel anomal pulmoner venöz dönüş (n = 28), parsiyel atriyoventriküler septal defekt (n = 3), ventriküler septal defektler (n = 6), aortik stenoz (n = 5), mitral kleft (n = 3), subaortik darlık (n = 6), pulmoner darlık (n = 1), hipoplastik arkus aorta ve aort koarktasyonu (n=1). Hastaların yaş ortalaması 9,0 ± 7,8 idi. Ortalama vücut ağırlığı 28,1 ± 17,7 kg idi. Bulgular: Kardiyak defektler tüm hastalarda başarıyla onarıldı. Ortalama kardiyopulmoner baypas ve aort kros klemp süreleri sırasıyla 51,1 ± 14,6 ve 27,6 ± 11,9 dakika idi. Ortalama cilt insizyonu uzunluğu 5.2 ± 0.9 cm idi. Postoperatif ortalama mekanik ventilasyon süresi 4 ± 2,3 saat ve postoperatif ortalama yatış süresi 4,5 ± 0,9 gündü. Mortalite veya önemli morbidite yoktu. Üç hastada sternotomiye dönüş ihtiyacı oldu. Tartışma ve Sonuç: Minimal invaziv yaklaşımlar birçok konjenital kardiyak defektin düzeltilmesinde güvenli ve etkili tekniklerdir. Ayrıca hastanede kalış süresini kısaltan, tatmin edici kozmetik ve cerrahi sonuçlar sağlar.

Anahtar Kelimeler: J sternotomi, minitorakotomi, Konjenital kardiyak defekt