ISIKOK-19 CAR-T Hücre tedavisi Faz I/II Çalışması Ön Sonuçları


Kızılkılıç E., Akıncı A. B., Sezgin A., Hemşinlioğlu C., Demir Yenigürbüz F., Yalçın K., ...More

12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Muğla, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Nüks-refrakter lenfoma ve lösemilerde standart kemo-immunoterapi ve kemik iliği nakline rağmen uzun dönem sağkalım şansı düşüktür. Bu hastalarda kimerik antijen reseptör (CAR-T) hücre tedavileri en umut vaat eden tedaviler olarak gözükmektedir. Genetik olarak modifiye edilmiş hücreler seçilen antijene yönlendirilerek, tümör hücresini hem direkt hem de sitokin salınımını artırma yoluyla yok edebilmektedirler. 2017 yılından itibaren bu alanda çalışmaları biten üç ticari ürün tedavide kullanılmaktadır. Bu çalışmada amaç; Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı tarafından üretilen ISIKOK-19 isimli CAR-T hücre ürününün Faz I/II çalışması ön sonuçlarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Nüks ve refrakter CD19 pozitif B-ALL ve NHL (hodgkin dışı lenfoma) tanılı 24 hasta için çalışma planlandı. Halen devam eden çalışmanın dört hastaya ait ön sonuçları paylaşılacaktır. CAR-T hücre infüzyonundan önce siklofosfamid ve fludarabine içeren lenfodeplesyon kemoterapisi hastalara uygulandı. İlk iki hastaya 2 milyon/ kg, 3. hastaya 4,5 milyon/kg, 4. hastaya 6.5 milyon/kg CAR-T hücresi üç doza bölünerek verildi. Bulgular: Hastaların hepsi standart tedaviler sonrası allojenik nakil olan ve sonrasında nüks gelişen hastalardı. 1. Hasta; 52 yaşında nüks DLBCL, sağ servikal bölgede bulky kitlesi olan hasta tedaviye alındı. Tedavinin 15. Gününde kitlede %32.7 küçülme gelişti. Yan etki olarak grade 1 nörotoksisite ve sitopeni gelişti. 3 ayda kitlede progrese hastalık gelişince alınan yeni biyopside CD19 kaybı görüldü. Hastaya yeni bir kurtarma kemoterapisi başlandı. 2. Hasta;12 yaşında refrakter pre B- ALL tanılı hastanın %83 olan kemik iliği lenfoblast oranı, tedavinin 10. Günü %1’e düştü. Hastada grade 1 CRS (sitokin salınım sendromu) ve lenfopeni dışında yan etki olmadı. Fakat 28. gün kemik iliğinde %90 lenfoblast görüldü. Hastaya yeni kemoterapi protokolü başlandı. 3. Hasta; 31 yaşında refrakter B-ALL tanılı, tedavi öncesi %57 olan kemik iliği CD19 pozitif lenfoblast oranı 15. Gün %84 CD19 negatif lenfoblast olarak hızla arttı. Lenfopeni dışında yan etki gelişmedi. Hastaya kurtarma kemoterapisi başlandı. 4. Hasta; 21 yaşında ALL tanılı hasta, extramedüller nüks mevcut. Hastada grade 2A CRS gelişti ve tocilizumab ihtiyacı oldu. Hastanın tanı anında sağ meme ve kemik iliğinde olan tutulumu, tedavi sonrası negatifleşti. Hasta halen 60. Günde tam remisyonda takip ediliyor. Tartışma: İlk dört hastamızdan elde edilen sonuçlarda; verilen hücre miktarı ve hastada gelişen CRS ile hastalık remisyonu arasında pozitif bir korelasyon olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca tedavi başarısızlığında tümördeki CD19 kaybının önemli bir neden olduğu dikkati çekmektedir. Hiçbir hastada verilen ürün ilişkili ciddi bir yan etki ya da etkisizlik görülmemiştir. Halen devam eden çalışmamızın 24 hastalık değerlendirme sonuçlarıyla bilimsel açıdan daha doğru yorumların yapılması mümkün olacaktır. (ClinicalTrials.gov: NCT04206943)