Ortopedik Protez ve Ortez Öğrencilerinin Mesleki Seçim Yeterliliği ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Evrendılek E.

1. Uluslararası Protez-Ortez Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2021, pp.203

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.203

Abstract

Özet

Amaç

Çalışmanın amacı, Ortopedik Protez ve Ortez (OPO) öğrencilerinin OPO mesleğini seçim yeterliliğini ve görüşlerini belirlemektir.

Yöntem

Çalışma kapsamında, öğrencilerin OPO mesleği ile ilgili seçim yeterliliğini değerlendirmek için "Meslek Seçiminde Yeterlilik Ölçeği“ni içeren ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket “Google Forms” ile yapılandırılarak bölüm üniversite temsilcilerine iletilmiştir. Anket yanıtları öğrenciler tarafından 04.03.2020 ile 3.04.2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel sıklık ve yüzdeleri Microsoft Office Excel-2010 kullanılarak hesaplanmıştır.

Bulgular

Çalışmaya 14 farklı üniversiteden 143 öğrenci katıldı (%73,4 kadın, n:105, %26,6 erkek, n:38) ve öğrencilerinin yaş ortalaması 20,31 yıldı (18-38). Öğrencilerin %69,3’ü bölüme ilk beş tercihinde yer verirken, %54,5 (n:78) başka ilde okumayı seçti. Tercih etme nedenleri arasında en çok sağlık sektöründe kolay iş bulma olasılığı (%34,3, n:49) ve ortopedik engellilere yardım etmek (%26,6, n:38) yer alırken %70,7’sinin (n:101) okuduğu bölümden memnun olduğu ve geçmişe dönse yine bu bölümü tercih edebileceği görüldü (%51,8, n:74).

Seçim yeterliliği sorularına göre, öğrencilerin %51,8’i mesleği toplumdaki yeri ve gelir düzeyi nedeniyle seçtiği (%63), mesleği becerilerine (%73,5) ve fiziksel karakterlerine (%49) uygun bulduğu tespit edildi. Öğrenciler, meslekte ilerleme fırsatlarını (%80), mesleğin avantaj ile dezavantajlarını ve çalışma ortamını (%66,5) bildiklerini belirtti. Öğrencilerin meslek hakkında bilgileri OPO uzmanlarından almadıkları (%50,1) görüldü.

Sonuç

Bu pilot çalışma, ortopedik protez ortez bölümü öğrencilerinin OPO bölümünü bilerek ve araştırarak birincil tercihleri ​​arasından seçtiğini göstermiştir. Öğrencilerin bölümlerinden memnun kaldıkları, tekrar okumak isterlerse OPO bölümünü tercih edebilecekleri görülmüştür. Sağlık disiplinlerinde iş bulma olasılığının tercihler üzerinde etkili olduğu ve devlet kurumlarında iş bulma konusunda istekli oldukları kaydedilmiştir.

Öğrencilerin meslekleri hakkında OPO profesyonellerinden bilgi almadıkları görülmüştür. Adayların ve profesyonellerin iletişim kurabileceği bir ağ oluşturmak, mesleki farkındalığı ve tatmini artırmak için faydalı olabilir.

Eğitiminden ve mesleğinden memnun olan bireylerin işlerini sevgiyle yaptıkları, iş tatmin ve başarı düzeylerinin de yüksek olduğu bilinmektedir. Üniversiteler, öğretim görevlileri, OPO profesyonelleri ve dernekler arasındaki diyaloğun arttırılarak öğrencilerin olumlu tutumlarında sürekliliğinin sağlanabileceğine inanıyoruz.

 

Anahtar kelimeler: ortopedik protez ve ortez, mesleki eğitim, meslek seçimi