Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçiliğin İşkoliklik Aracılığıyla Tükenmişlik İle İlişkisi


Bal E., Arıkan S.

8. Örgütsel Davranış Kongresi, Muğla, Turkey, 5 - 06 November 2021, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Mükemmeliyetçilik, kendini değerlendirmede çok fazla eleştirel olmanın eşlik ettiği, performans için oldukça yüksek standartlar koyma olarak tanımlanmakta ve çalışmalar, mükemmeliyetçiliğin olumlu ve olumsuz alt boyutlardan oluşan çok boyutlu bir yapı olduğunu göstermektedir (Frost vd., 1990). Olumlu mükemmeliyetçilik çalışan esenliğiyle ilgili değişkenler ile pozitif ilişkiliyken, olumsuz mükemmeliyetçilik ise negatif yönde ilişkili olabilmektedir (Çalışkan vd., 2014).  Çalışmamızda, olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ve tükenmişlik alt boyutları arasındaki ilişkiler işkoliklik alt boyutlarının aracı rolü ile yol analizi kullanılarak incelenmiştir. Türkiye’de farklı kurumlarda görev yapan 224 beyaz yakalı çalışan araştırmaya katılmıştır. AMOS 20 programı ile yapılan yol analizi sonucunda, olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin işkoliklik alt boyutları ile tükenmişlik alt boyutlarını yordadığını gösteren model desteklenmiştir (X2/df=1,357, GFI=0,990, NFI=0,986, TLI=0,986, RMR=1,995, RMSEA=0,040). Ayrıca, mükemmeliyetçiliğin olumlu ve olumsuz boyutlarının tükenmişlik alt boyutları ile ilişkilerinin farklı olduğu da gözlenmiştir. Çalışma mükemmeliyetçilik, işkoliklik ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi alt boyutlar düzeyinde ve modeli bir bütün olarak test ederek literatüre katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Olumlu Mükemmeliyetçilik, Olumsuz Mükemmeliyetçilik, Tükenmişlik, İşkoliklik