Laparoskopik Donör Nefrektomide Vücut Kitle İndeksinin İntraoperatif Etkileri


Ertürk T., Karayağız A. H., Çakır Ü., Berber İ.

13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017, pp.36-37

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36-37
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Standart Laparoskopik Donör Nefrektomi (SLDN) canlıdan böbrek nakli için uygulanan minimal invasiv tekniktir. Böbrek nakli için donör olan ve vücut kitle indeksinin (VKİ) yüksek olduğu (VKİ≥30) obez kişilerde ameliyat süresinin görece yüksek olabileceği ve sıcak iskemi süresinin benzerlik gösterdiği belirtilmiştir. Obezite, ameliyatlar sırasında ve sonrasında potansiyel morbidite risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda SLDN'de cerrahi ameliyat sürelerinin, sıcak iskemi sürelerinin ve intraoperatif kanama miktarlarının, VKİ farklı olanlarda değişiklik gösterip göstermediğini araştırmayı amaçladık.


YÖNTEM: Acıbadem İnternational Hastanesi'nde 01/10/2010 ile 31/12/2016 tarihleri arasında böbrek nakli için SLDN olmuş 685 canlı böbrek vericisinden, eksik veri nedeniyle 11'i ve multipl renal damarları bulunan 164'ü çalışmaya dahil edilmemiştir. Donör böbrekte tek renal arter ve tek renal ven'i bulunan 510 vericinin tamamı retrospektif olarak, yaş, cinsiyet ve nefrektomi tarafı yönünden tanımlanmış, VKİ ≥30kg/m2 ve VKİ<30kg/m2 olanlar, ameliyat süresi, sıcak iskemi süresi, intraoperatif kanama miktarı yönünden karşılaştırılarak, istatistiksel olarak analiz edilmiştir.


BULGULAR: 510 donörün 272'si (%53.3) kadın (Ort.yaş:50), 238'i (%46.7) erkek (Ort.yaş:48.6).


VKİ≥30 olan 186 (%36.5) donör'ün (142'si kadın (%76.3), 44'ü erkek (%23.7)), 54 vericiye Sağ SLDN, 132 vericiye Sol SLDN yapıldı. Ortalama VKİ:33.8±3

VKİ<30 olan 324 (%63.5) donör'ün (130'u kadın (%40.1), 194'ü erkek (%60.9)), 98 vericiye Sağ SLDN, 226 vericiye Sol SLDN yapıldı. Ortalama VKİ:25.7±2.6


VKİ≥30 olanlarda ortalama cerrahi ameliyat süresi (OCAS) 146±30.6dk., (erkelerde 152.4dk., kadınlarda 143.9dk.). Sağ SLDN OCAS 148.4dk., Sol SLDN OCAS 145dk.

VKİ<30 olanlarda OCAS 140.3±26.7dk. (erkelerde 143.1dk., kadınlarda 136dk.). Sağ SLDN OCAS 138.7dk., Sol SLDN OCAS 141.1dk.


VKİ≥30 olanlarda ortalama sıcak iskemi süresi 167.5±43.8sn. (erkelerde 175.1sn., kadınlarda 165.2sn.). Sağ SLDN'de 178.5sn., Sol SLDN'de 163.1sn.'dir.

VKİ<30 olanlarda ortalama sıcak iskemi süresi 161.1±46.4sn. (erkelerde164.9sn., kadınlarda 155.4sn.). Sağ SLDN'de 175.2sn., Sol SLDN'de 155sn.'dir.


VKİ≥30 olanlarda ameliyat esnasına ortalama kanama miktarı 68.4±69.8ml. Sağ SLDN'de 78ml. , Sol SLDN'de 62.2ml.

VKİ<30 olanlarda ameliyat esnasına ortalama kanama miktarı 67.8±79.2ml. Sağ SLDN'de 69.5ml. , Sol SLDN'de 64.3ml.


SONUÇ: SLDN'nin avantajları; donör için cerrahi morbiditenin azalması, postoperatif ağrının nispeten azlığı, hospitalizasyon süresinin azalması, iyi kozmetik sonuçlar, iş gücü kaybının azalması sayılabilir. Hatta maliyet yönünden de avantajlı olmaya başlamıştır. VKİ≥30 SLDN uygulanan canlı böbrek donörlerinde; özellikle ameliyat sürelerinde artış olduğundan bahsedilmektedir. Araştırmamızda da VKİ değerleriyle ameliyat süresi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. SLDN olan Obez donörlerde ameliyat süresi obez olmayanlara göre daha uzundur. Ancak, kanama miktarı ve sıcak iskemi süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Daha kısa ameliyat sürelerinin, olgu sayılarının artması sonucu daha çok deneyim kazanan ameliyathane ve cerrahi ekiple ve teknik ekipmanların gelişmesiyle olabileceğini düşünmekteyiz.


Tablo:1 Vücut Kitle İndeksi'ne Göre Standart Laparoskopik Donör Nefrektomide İntraoperatif Sonuçlar


Vücut Kitle İndeksi

Ortalama Cerrahi Ameliyat Süresi (dk.)

Ortalama Sıcak İskemi Süresi (sn.)

Ortalama İntraoperatif Kanama Miktarı (ml.)

Toplam

Donör

VKİ≥30

146±30.6

167.5±43.8

68.4±69.8

186

VKİ<30

140.3±26.7

161.1±46.4

67.8±79.2

324

t=2.119 (P<0.05)

t=1.5541 (P>0.05)

t=0.0888 (P>0.05)

510

İstatistiksel analizde; İki Ortalama Arası Farkın Önemlilik Testi kullanılmıştır.