Ras Mutant Metastatik Sol Kolon Kanseri Hastalarında Bevasizumab Sonrası Progresyonda Bevasizumab Tekrar Uygulanmasının Etkinliği: Retrospektif Tek merkez Analizi


Urvay S.

3.Gençlerle Onkolojiye Bakış Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 February 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Amaç / Objective : Metastatik, RAS mutasyonu olan sol kolorektal kanserli hastalarda birinci basamak tedavide bevacizumab'ın florourasil bazlı kemoterapi ile kombinasyonu standarttır. Bu çalışmada birinci sıra bevasizumab ile kombine kemoterapi sonrası progresyonda bevasizumab ile tedaviye devam edilmesinin etkinliği araştırılmıştır. Yöntem / Methods : Birinci sıra tedavide floropirimidin bazlı tedavi ile bevasizumab kombinasyonu alan , RAS mutant ve bevasizumab sonrası progresyonda bevasizumab ile kombine veya bevasizumabsız FOLFOX veya FOLFİRİ ( ilk tedavi rejimine göre) alan sol kolon kanseri hastalarının dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bulgu / Results : Haziran 2009 ile Aralık 2016 yılları arasında seçim kriterlerine uyan toplam 79 hastanın dosyaları incelendi. Ortalama yaş 59 ( 26-79); 47 erkek; 32 hasta ise kadındı. Otuz iki hastada sadece karaciğer metastazı, 31 hastada karaciğer ve ek organ metastazı vardı; 16 hastada ise organ metastazı ile birlikte peritonitis karsinomatoza mevcuttu. Hastaların 27 tanesi bevasizumab sonrası progresyonda sadece kemoterapi almışken 52 tanesi kemoterapi ile kombine bevasizumab kullanmıştı. İki grup arasında hasta özellikleri benzerdi. Ortalama hastalıksız sağkalım bevasizumab kolunda 6.63 ay ; kemoterapi kolunda ise 6.04 ay bulundu ( p:0.422). Ortalama sağkalım bevasizumab kolunda 19,71 ay iken kemoterapi kolunda 9.88 ay saptandı, sonuçlar istatistiksel olarak anlamsızdı ( 0:0.42) Sonuç / Conclusion: Bu retrospektif çalışmanın sonuçlarına göre RAS mutant metastatik sol kolon kanseri hastalarda 1. sıra bevasizumablı kombinasyon kemoterapisi sonrası progresyonda bevasizumabın tekrar kullanılmasının kemoterapiyle karşılaştırıldığında hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım sonuçları üzerine iyileştirici etkisi bulunmamaktadır