Güvenli SILS Apendektomide Hasta Seçimi


Tümay L. V., Güner O. S., Zorluoğlu A.

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013, pp.86

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.86
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: SILS apendektomi tekniğinin uygulama sonuçlarımız ve uygulanabilirliğini etkileyen faktörler araştırıldı. Gereç-Yöntem: Mart 2012 –Mart 2013 tarihleri arasında Bursa Acıbadem Hastanesi genel cerrahi kliniğine ardışık başvuran, akut apendisit öntanılı SILS apendektomi yapılan 37 hasta retrospektif olarak irdelendi. Hastaların demografik özellikleri, vücut kitle endeksleri (VKİ), ameliyat süreleri, ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri, ameliyat sonrası komplikasyon gelişimi, ameliyat öncesi radyolojik olarak ölçülen apendiks yarı çapı ve patolojik tanıları incelendi. Bulgular ameliyat süresi ve yatış sürelerine olan etkileri açısından değerlendirildi. İstatistiksel incelemede SPSS programı kullanıldı. P>0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Toplam 37 hastaya (16 erkek ve 21 bayan) SİLS apendektomi yapıldı. Ortalama yaş 30,4 ±7,7 yıl (18-47), vücut kitle indeksleri ortalama 22.5±3,5 kg/m2 ( 16- 30) bulundu. Ameliyat süresi insizyon başlangıcından cildin kapatılmasına kadar geçen süre olarak kayedildi. Ortalama ameliyat süresi 44.5 ± 11,6 dk ( 25-75) olarak saptandı. Radyolojik (USG, BT) olarak apandiks çapı ort. 8,2 ± 2,6 mm ( 6-15) ölçüldü. Tüm ameliyatlar başarıyla tamamlandı. Hiçbir ameliyatta ilave port kullanımına ve açık cerrahiye geçiş ihtiyacı duyulmadı. Hastaların hastanede ortalama kalış süreleri 1.5± 1 gün (12 saat–4 gün) olarak saptandı. Yatış süresi umbilikal ve omuz ağrısı nedeni ile 6 hastada 2 güne uzadı. Perfore apendisit olan 1 olgu subileus nedeni ile 4 gün hospitalize edildi. Hiçbir hastada yara problemi saptanmadı. Patolojik incelemede 28 hastada akut, 1 hastada perfore apendisit saptanırken 7 hastada reaktif lenfoid hiperplazi ve 1 hastada endometriozis saptandı. VKI, apandiks çapı ve patoloji sonuçları ile operasyon süresi ve hastanede yatış süresi ilişkisinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,07). Sonuç: Konvansiyonel laparoskopiden SILS tekniğine geçişte daha dar alanda çalışmanın verdiği zorluklar yanında gerek kozmetik faydaları, gerek robotik cerrahiye geçiş aşamasındaki önemi bilinmektedir. Tekniğe geçiş sürecinde hasta seçiminin nasıl olması gerektiği retrospektif incelendiğinde artmış VKI, apendisit varlığı ve artmış apendiks çapı ile operasyon süresi ve hastanede yatış süreleri arasında korelasyon saptanmamıştır. Buna göre SILS apendektomi, laparoskopik apandektomi deneyimi olan cerrahlar tarafından akut apendisit varlığında ve en azından VKI < 30 olan hastalarda önemli morbidite artışı yapmaksızın, makul sürelerde, ek trokar ihtiyacı olmaksızın yapılabilmektedir