THE EFFECT OF EXERCISE ON QUALITY OF LIFE IN PEDIATRIC CHRONIC KIDNEY PATIENTS. REPORT OF THREE CASES


Çavuşoğlu I.

V. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2019, vol.6, no.4, pp.60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 6
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60

Abstract

THE EFFECT OF EXERCISE ON QUALITY OF LIFE IN PEDIATRIC CHRONIC KIDNEY PATIENTS. REPORT OF THREE CASES Purpose: Cardiovascular, physical, neurodevelopmental and psychosocial problems associated with chronic kidney disease (CKD) may affect the quality of life (QOL) of children and their families. The aim of this study was to investigate the effect of exercise therapy on QOL levels of CKD children.. Materials and Methods: Three patients (mean age: 12.6 years, duration of disease: 9.16 years, sex; 2 girls -1 boy) followed from Pediatric Nephrology Clinic of HSU-KSSTR Hospital participated in study. Patients joined in 40 minute exercise program including warmup-cooling, aerobic and muscle strengthening exercises twice a week, totaly 12 session. QOL values of patients were evaluated with Pediatric Quality of Life Scale (PedsQL) adolescent and parent forms of 8-13 years before and after therapy. The change rates of physical, psychosocial (PSC) and total area scores of the QOL scale were recorded before and after study. Results: Case 1 PedsQL adolescent form FZC, PSC, total scores increased by 32%, 35.2%, 28.1%, parental form FZC, PSC, total scores increased by 30.4%, 4.6%, 13.6% respectively. 2.Case adolescent form FZC, PSC, total scores increased by 0%, - 5.2%, - 3.2%, parental form FZC, PSC, total scores increased by 50%, 22.7%, 33.3% respectively. 3.Case adolescent form FZC, PSC, total scores increased by 5.2%, 16.1%, 9%, parental form FZC, PSC, total scores increased by 4.7%, 30.6%, 22.8% respectively. Discussion: In study, physical, psychosocial and total QOL scores were increased in both PedsQL adolescent and parent reports. Therefore, exercise programs should be included in treatment program of pediatric CKD and long-term, larger samples studies should be performed. 

PEDİATRİK KRONİK BÖBREK HASTALARINDA EGZERSİZİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. ÜÇ OLGUNUN RAPORU Irmak ÇAVUŞOĞLU1, Devrim TARAKCI2, Sevgi YAVUZ3 1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul. 2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, İstanbul 3İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Nefroloji Bölümü, İstanbul Amaç: Kronik Böbrek Hastalığına bağlı (KBH) kardiyovasküler, fiziksel, nörogelişimsel ve psikososyal problemler, çocukların ve ailelerinin Yaşam Kalitesi‘ni (YK) etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı egzersiz terapisinin, KBH çocukların YK seviyelerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya SBÜ-KSSEA Hastanesi Pediatrik Nefroloji Kliniğinden takipli 3 hasta (ortalama yaş: 12,6, hastalık süresi: 9,16 yıl, cinsiyet; 2 kız -1 erkek) dahil edilmiştir. Hastalar ısınma-soğuma, aerobik ve kas kuvvetlendirme egzersizlerini kapsayan 40 dakikalık egzersiz programına haftada 2 gün toplam 12 seans katıldı. Hastaların YK değerleri Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) 8-13 yaş ergen ve ebeveyn formları ile terapi öncesinde ve sonrasında değerlendirildi. Vakaların çalışma öncesi ve sonrası YK ölçeği fiziksel (FZK), psikosoyal (PSK) ve total alan skorlarındaki değişim oranları kaydedildi. Sonuçlar: 1.vaka ÇİYKÖ ergen formunda FZK, PSK, total skorlarında sırasıyla %32, %35.2, %28.1 oranlarında, ebeveyn formunda FZK, PSK, total skorlarında sırasıyla %30.4, %4.6, %13.6 oranlarında artış gözlenmiştir. 2.Vaka ergen formunda FZK, PSK, total skorları sırasıyla %0, -%5.2, -%3.2 ve ebeveyn formunda FZK, PSK, total skorlarında sırasıyla %50, %22.7, %33.3 oranlarında artış görülmüştür. 3.Vaka ergen formunda FZK, PSK, total skorlarında sırasıyla %5.2, %16.1, %9 oranlarında ve ebeveyn formunda FZK, PSK, total skorlarında sırasıyla %4.7, %30.6, %22.8 oranlarında artış gözlenmiştir. Tartışma: Çalışmada ÇİYKÖ hem ergen hem de ebeveyn raporlarında fiziksel, psikososyal ve total YK skorlarında artış gözlenmiştir. Bu nedenle egzersiz uygulamaları KBH olan çocukların tedavi programına eklenmeli, daha büyük örneklem ile, uzun vadeli çalışmaların yapılması gerekmektedir.