Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Yararlanılarak Üç Boyutlu Radius Distal Ucu Kemik Modellemesi


İsmailoğlu P., Yıldırım F. G.

21. Ulusal Anatomi Kongresi, Online Çevrimiçi, 28-29 Kasım 2020, 28 - 29 November 2020, pp.6-7

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.6-7
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Objective: Racial differences in distal radius morphology are important in hand surgery. This study aims to investigate the morphology of the distal radius and contribute to the reconstruction of the anatomical alignment in distal radial fractures.

Methods: Bone modeling of 6 radius CT images with preserved anatomical integrity was performed with Invesalius, Blender, Meshmixer programs and a 3D printer named Zortrax M200. The angle of the carpal articular surface was measured in the Sectra as Scaphoid Facet Inclination (SFI), Lunate Facet Inclination (LFI). For volar curvature a sagittal section was taken from the midpoint of the scaphoid facet parallel to the radius body. The angle between the volar curvature and radial body on the sagittal section was defined as A1. The same procedure was made for the midpoint of the lunate facet and the angle between the radius body on the sagittal section was named A2. A3 was recorded as the angle measured in the sagittal section taken from the line between the scaphoid and lunate facet. The widest part of the volar surface was expressed as the width (G) of the transverse line drawn from the lower edge of the ulnar notch to the outer side. The SPSS 26 program was used for descriptive and comparative analyzes for the measured parameters A1, A2, A3, G. Of the 6 radii CTs modelled, 4 were right side and 2 were left side. And 5 were male and 1 female CT. At the same time, 3 of them were from the Anatolian society and the rest belonged to foreigners whose origins were unknown. Racial differences as domestic and foreign CT were evaluated using the Mann-Whitney U test, one of the non-parametric tests.

Results: The mean G value was 27.6 mm; average SFI 25.8 degrees; average LFI -0.96 degrees. Average A1 was found to be 35, average A2 was 25.7, average A3 was 33.6 degrees. There was a significant difference for A1 between the local and foreign groups (p <0.05). There was no significant difference in A2, A3 and G values in terms of race and age variables (p> 0.05). However, a significant positive correlation was found between age and G value (p = 0.042).

Conclusion: The distal radius modeling measurements show that there are morphological differences for the race. Due to these differences, it is thought that an individual-specific reconstruction is required to restore anatomical alignment in wrist fracture surgery.

 (* Project Support ABAPKO Decision No: 2020/03/04)

Amaç: Radius distal ucu morfolojisindeki ırksal farklılıklar el cerrahisinde önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, radius distalinin bireye özgü morfolojik yapısını modellemek ve distal radius kırıklarında anatomik dizilimin yeniden inşa edilmesine katkı sağlamaktır.

Yöntem: Anatomik bütünlüğü korunmuş 6 adet radius BT görüntüsünün Invesalius, Blender, Meshmixer programları ve Zortrax M200 isimli üç boyutlu yazıcıyla kemik modellemesi gerçekleştirildi. Facies articularis carpalis açısı Scaphoid Facet Inclination (SFI) ve Lunate Facet Inclination (LFI) olarak Sectra cihazında ölçüldü. Volar yüz eğriliği için facies scaphoideum’un orta noktasından radius cismine paralel geçen sagittal bir kesit alındı. Sagittal kesit üzerinde radius distal ucunun volar yüz eğriliği ile radius cismi arasında kalan açı A1 olarak tanımlandı. Facies lunatum’un orta noktası referans alınarak yinelenen işlemdeki açı A2 olarak isimlendirildi. A3 ise facies scaphoideum ile facies lunatum’un arasındaki sınır hizasından alınan sagittal kesitteki açı olarak kaydedildi. Volar yüzün en geniş yeri incisura ulnaris’in alt kenarından dış yan tarafa çizilen transvers çizginin genişliği (G) olarak ifade edildi. Ölçülen parametreler olan A1, A2, A3, G değerlerinin tanımlayıcı ve karşılaştırmalı analizleri için SPSS 26 programı kullanıldı. Modellemesi yapılan 6 radius BT’sinin 4’ü sağ taraf 2’si sol taraf olmakla birlikte 5’i erkek 1’i kadın BT’siydi. Aynı zamanda 3’ü Anadolu toplumundan geri kalanlar ise kökeni net bilinmeyen yabancı kişilere aitti. Yerli-yabancı BT olarak ırksal yönden farklılık non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testiyle değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama G değeri 27,6 mm; ortalama SFI 25,8 derece; LFI -0,96 derece olarak tespit edildi. A1 ortalama 35, A2 ortalama 25,7, A3 ortalama 33,6 derece bulundu. Yerli ve yabancı gruplar arasında A1için anlamlı fark tespit edildi (p<0,05). A2, A3 ile G değerlerinde ırk ve yaş değişkenleri açısından anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05). Ancak yaş ile G değeri arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon tespit edildi (p=0,042).

Sonuç: Yerli ırka ait radius modellemesi ölçümleriyle yabancı uyruklu kişilerin radius ölçüleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar dolayısıyla el bileği kırık cerrahisinde anatomik uyumun yeniden kazanılmasında bireye özgü rekonstrüksiyon yapılması gerektiği düşünülmektedir.

 (*Proje Desteği ABAPKO Karar No:2020/03/04)