Meningiomlarda prognoza etki eden faktörler: Matriksmetalloproteinaz enziminin biyolojik davranış ve prognoz üzerine etkisi


Karaarslan N., Gürbüz M. S., Ayan E., Berkman M. Z., Aker F.

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, pp.72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Meningiomlar, benign fakat bazı histopatalojik alt tipleri agresif
seyirli tümörlerdir. Ekstraselüller matriks yapısındaki moleküler ve
enzimatik yapıların, meningiomlardaki biyolojik davranış çeşitliliğini
belirleyen faktörler olduğu düşünülmektedir.
Gereçler ve Yöntem: Kliniğimizde 2005-2010 yıllarında opere edilmiş
çalışma kriterlerine uyan 79 meningiom olgusu retrospektif olarak
incelendi. Olguların patolojik materyalleri, Matriksmetalloproteinaz-3
(MMP-3) ve Ki-67 antikorları ile immünhistokimyasal olarak boyandı.
Gruplar, MMP-3 pozitif ve negatif olarak, Ki-67 Pi değeri ise düşük (<%2),
orta (%3-5) ve yüksek (>%5) olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: MMP-3 boyanma paterni değerlendirmesinde olguların 40'ı
MMP-3 pozitif, 39'u negatif saptandı.20 grade il meningiom olgusunun
16'sının (%80) MMP-3 pozitif olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
MMP-3 pozitif grade il meningiomların 14 'ü atipik, l'i kordoid, 11 berrak
hücreli idi.16 atipik meningiom olgusunun 14'ünde (%87.5) MMP-3
pozitif saptanması istatistiksel olarak anlamlıydı. Grade 1, 24 MMP-
3 pozitif olgunun 16'sının (%66.6) transzisyonel tip olduğu bulundu.
Ki-67 Pi derecesi yüksek 20 olgunun 12'sinde (%60) MMP-3 pozitif ve
istatistiksel olarak anlamlıydı. MMP-3 pozitif olguların 17'si (%42.5)
konveksite yerleşimliydi. Peritümöral ödem saptanan 44 olgunun
26'sında (%59), ayrıca 9 nüks olgunun 5'inde (%55.5) MMP-3 pozitif
fakat istatistiksel olarak anlamlı değilse de peritümöral ödem ve tümör
nüksünde MMP-3'ün rol alabileceği düşünüldü .
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda MMP-3 enziminin agresif karakterdeki
meningiomlar ile ilişkili olduğu saptandı. MMP-3'ün meningiomların
biyolojik davranışında, nüksünde ve prognozunda rol alabileceği
düşünüldü. Ayrıca MMP-3'ün meningiomlarda proliferasyon markeri
olarak kullanılabileceği saptandı. Çalışmamızdaki bulgular anlamlı
bulunsa da, MMP-3 enziminin meningiom etyopatogenezi ve biyolojik
davranışı üzerine etkilerine yönelik daha fazla çalışmaya gerek vardır.
Anahtar Sözcükler: Meningiom, matriks metalloproteinaz