Preoperative evaluation of patients with cardiovascular disease for noncardiac surgery


Creative Commons License

GÜNER CAN M., ILGAZ KOÇYİĞİT Ö., HAYIRLIOĞLU M. B., KOÇYİĞİT M., KAYHAN Z.

Journal Of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia And Intensive Care Society, vol.24, no.1, pp.16-22, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

INTRODUCTION: The preoperative evaluation of patients undergoing noncardiac surgery with cardiovascular disease is crucial. The aim of our study was to investigate the relationship between the American Society of Anesthesiologists (ASA) classification, Goldman scoring system, cardiac risk determined by the cardiologist, and the perioperative mortality and morbidity.
METHODS: 500 patients undergoing noncardiac surgery who were referred to a cardiologist were studied prospectively. The relationship between the patients’ ASA classes, Goldman scores, cardiac risks, comorbidities, operation types, preoperative cardiac symptoms, and perioperative morbidity and mortality was assessed.
RESULTS: The mean age in the group with morbidity (69.3 ± 10.6 years) was significantly higher than that in the group without morbidity (64.0 ± 12.1 years) (p < 0.001). There was no perioperative mortality, and of the 500 patients, 354 (70.8%) had cardiovascular complications. While the operation type of both groups was significantly different (p = 0.001), preoperative hypertension was more prevalent in the morbidity group (p = 0.007). The preoperative ASA classes (p = 0.016), Goldman scores (p < 0.001), and cardiac risks of patients (p = 0.039) were significantly different between the groups. Logistic regression analysis was applied, and only age, hypertension, and operation type were found to be risk factors for perioperative morbidity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that ASA classification, Goldman Cardiac Risk Index, and cardiac risk determined can affect the patients’ perioperative management and the use of risk indices and algorithms can reduce the consultation requirement and unnecessary laboratory or imaging tests and can prevent the unnecessary cancellation or delaying of the surgery.

GİRİŞ ve AMAÇ: Nonkardiyak cerrahi geçirecek kardiyak problemli hastaların preoperatif değerlendirmesi oldukça kritiktir. Çalışmamızın amacı; Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) sınıflaması, Goldman skorlama sistemi ve kardiyoloji konsültasyonu ile belirlenen kardiyak risk ile perioperative mortalite ve morbidite arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nonkardiyak cerrahi geçirecek, kardiyoloji konsültasyonu istenen 500 hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastaların ASA sınıfları, Goldman skorları, kardiyak riskleri, komorbiditeleri, operasyon tipleri, preoperative kardiyak semptomları ile perioperative mortalite ve morbidite arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Morbidite gelişen grupta ortalama yaş (69.3 ± 10.6) morbidite gelişmeyen gruba göre (64.0 ± 12.1) anlamlı olarak yüksekti (p < 0.001). Çalışmamızda perioperative mortalite gözlenmezken, 500 hastanın 354 (%70,8) ünde kardiyovasküler komplikasyon gelişti. Operasyon tipi açısından iki grup arasında anlamlı farklılık gözlenirken (p = 0.001), preoperatif hipertansiyon varlığı morbidite gelişen grupta daha sıktı (p = 0.007). İki grubun preoperatif ASA sınıfları (p = 0.016), Goldman skorları (p < 0.001) ve kardiyoloji konsültasyon riskleri (p = 0.039) anlamlı olarak farklıydı. Yapılan lojistik regresyon analizinde yalnızca yaş, hipertansiyon ve operasyon tipinin perioperative morbidite için risk faktörü olabileceği gösterildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ASA sınıflaması, Goldman kardiyak risk indeksi ve kardiyolog tarafından belirlenen kardiyak risk; hastaların perioperatif yönetimini etkileyebilir. Ayrıca risk indeksleri ile algoritimlerin kullanımının; konsültasyon ihtiyacını azaltarak gereksiz laboratuar ve görüntüleme tetkiki istemini dolayısıyla cerrahinin gereksiz ertelenme ve iptalini önleyebileceğini düşünüyoruz.