Amino Asit Bazlı Formula Kullanan Bebeklerde Fekal Calprotectin Düzeyleri İle Hayatın İlk Bir Yılındaki Enfeksiyon Sıklığının İncelenmesi


Atan Sahın O. N.

Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 10 - 13 March 2019, vol.1, no.1, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amino Asit Bazlı Formula Kullanan Bebeklerde Fekal Calprotectin Düzeyleri İle Hayatın İlk Bir Yılındaki Enfeksiyon Sıklığının İncelenmesi


Özlem Naciye Şahin*

*Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul


Giriş ve Amaç: IgE bağımlı olmayan gastrointestinal hastalıklarda β-defensin, TNF-alfa ve eozinofilik katyonik protein fekal biyobelirteçler önemli rol oynakmakta ise de fekal kalprotectin en güvenilir ve sık kullanılanı olmuştur (1).

Çalışmamızda aa bazlı formula kullanan ve kullanmayan, klinik bulgular ve fekal kalprotektin yüksekliği alerjik enterokolit tanısı alan olgularda, tanı konulmasını takiben ilk bir yıl içindeki enfeksiyon sıklığının incelenmesi hedeflenmiştir.Gereç ve yöntem: Doğumu takiben ilk altı ay içinde alerjik enterokolit tanısı alan yaşları 18 ay ile 94ay arasında değişen 40 olgu(20 adet amino asit bazlı formula kullanmış olan ve 20 adet anne sütü almış olan alerjik enterokolit tanılı bebekler ile, 40 sağlıklı kontrolün geçirilmiş üriner sistem enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonu,fekal calprotektin düzeylerine ait veriler retrospektif olarak karşılaştırılmıştır. Intestinal inflamasyon göstergesi olarak fekal kalprotektin düzeyleri incelenmiştir. Fekal kalprotektin düzeyleri μg/g fekal ağırlık olarak ifade edilmiştir.


Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen olguların yaşları 18 ay ile 94 ay arası değişmekte idi ( mean±median),(52±23,4). Alerjik enterokolit tanılı olgularda fekal kalprotektin düzeyleri (min-max,±SD), 364.5-6000, ±953,34 μg/g olarak bulunmuştur.

Çalışmamıza dahil edilen alerjik enterokoit tanılı olup ve aa bazlı formula kullanmayan 22 kız olgunun 14 tanesinde en az bir üriner sistem enfeksyonu izlenmiş olup kontrol olgulara göre belirgin yüksek olduğu izlenmiştir (p<0,05). Her iki grup arasında alt ve üst solunum yolu sıklığı açısından anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Tekrar eden üriner sistem enfeksiyonu sayısı ile kalprotektin düzeyleri arasında anlamlı korelasyon izlenmemiştir.

Tartışma: Amino asit bazlı formula kullanmayan bebeklerde artmış idrar yolu enfeksiyonu nedenleri irdelendiğinde olgularda üriner sistem malformasyonu ve , taş gibi enfeksiyona yol açan patolojiler saptanmamıştır. Enfeksiyon sıklığındaki artışın, annelerin süt eliminasyonu diyetine uyum sorunları ile ilgili olabileceği, bu nedenle gaitanın forme hale gelmemesi nedeni ile üriner sistem enfeksiyonunun gerçekleşmiş olabileceği düşünüldü. Allerjik enterokolit tanısı alan anne bebeklerinde diyete uyum ile, üriner sistem enfeksiyonlarının önüne geçilebileceği düşünülmüş ancak bu görüşün başka çalışmalar ile de desteklenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Referanslar:

1. Merras-Salmio L, Kolho KL, Pelkonen AS, Kuitunen M, Makela MJ, Savilahti E. Markers of gut mucosal inflammation and cow’s milk spesific immunoglobulins in non_IgE cow’s milk