Evaluation Of Demographic And Clinicopathological Characteristics Of Panreatic Adenocarcinoma Patients


Helvacı K., Üyetürk Ü., Sönmez Ö., Türker I., Yalçıntaş Arslan Ü.

Acta Oncologica Turcica, vol.49, no.2, pp.91-101, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 49 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.5505/aot.2016.74946
  • Journal Name: Acta Oncologica Turcica
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-101
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Pankreas kanserleri hastalarının tanı anında sadece %15-20’si cerrahi olarak çıkarılabilir aşamada olup %52’sinde yaygın hastalık %26’sında bölgesel yayılım mevcuttur (1). Pankreas kanserinin bir yıllık genel sağ kalım oranı %26, beş yıllık ise % 6’dır (2). Bu çalışmanın amacı Türkiye’de merkezi bir bölgede bulunan ve referans merkez olarak kabul edilen Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvuran pankreas adenokanserli hastaların klinikopatolojik özelliklerinin incelenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma için Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2007-2011 tarihleri arasında izlenmiş 121 erkek ve 72 kadından oluşan toplam 193 pankreas adenokanseri hastası retrospektif olarak tarandı. BULGULAR: Hastaların 26’sına (%13,5) küratif rezeksiyon uygulanmıştı, 54 hasta (%28) lokal ileri çıkarılamaz, 113 hasta ise (%58,5) metastatik evredeydi. Tüm grup için (n=193) ortanca sağ kalım süresi 6 ay olarak bulundu. Yaşın, ortanca yaş olan 61 den büyük olması, ECOG performans durumunun 3 ve üzerinde değer olması, başlangıçta kilo kaybı olması, başlangıçta karın ağrısı olması, tümör gradının yüksek olması, tümörün lokal ileri veya metastatik olması, başlangıç metastaz bölgesinin periton veya karaciğer dışı olması, başlangıçta çoklu metastaza sahip olunması sağ kalıma anlamlı olumsuz yönde etkilemekteydi. Küratif opere edilen hastalar dışlanarak çıkarılamaz ve metastatik hastalar için bakılan CA19-9 değerinin ortanca değer olan 616’nın üzerinde olması kötü sağ kalım ile ilişkili idi (p=0,021). Metastatik aşamada kemoterapi almış olmak en iyi destek tedavisine bariz olarak üstündü. Ortanca sağ kalım kemoterapi almayan kol için 1 ay (0,2-1,7) iken almış olan kolda 7 (4,7-9,3) ay idi (p<0,0001). Lokal ileri çıkarılamaz grupta ise bu fark gösterilemedi. SONUÇ: Hastaların klinik ve demografik incelenmesi neticesinde daha önceden yapılmış çalışmalarla genellikle benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Hastalardaki ortanca yaşın dünya ortancasına göre düşük olması, Türkiye’de sigaraya başlama yaşının daha erken olması ile ilişkili olabileceğini akla getirmektedir. Tedavi kararı verirken yaş durumundan çok performans durumuna ve evresine göre karar vermek akıllıca olacaktır. ANAHTAR KELİMELER: Pankreas adenokarsinomu, gemsitabin, sisplatin