Carbondioxide insufflation and outcomes in cardiac surgery Kardiyak Cerrahide Karbondioksit Insuflasyonu Uygulamasi ve Sonuçlarimiz


KOÇYİĞİT M., GÜLLÜ A. Ü. , Koçyiǧit Ö. I. , ŞENAY Ş. , AKPEK E. , ALHAN C.

Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi, vol.22, no.3, pp.111-115, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.5222/gkdad.2016.111
  • Title of Journal : Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi
  • Page Numbers: pp.111-115

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Açık kalp cerrahisinde hava embolisinden korunmak amacıyla kardiotorasik boşluğa karbondioksit (CO2) insuflasyonu uygulanabilmektedir. Bu yöntemde cerrahi sürenin uzaması durumunda CO2’in kana emilimi artabilmektedir. Bu çalışmada klasik sternotomi insizyonu ile yapılan açık kalp cerrahisinde, lokal CO2 insuflasyonunun kan gazı parametreleri üzerine etkisi araştırıldı ve hasta sonuçları değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Açık kalp cerrahisi geçiren ve aort klemp süreleri 60 dakikanın üzerinde olan toplam 30 hasta retrospektif olarak iki grupta incelendi. 15 hastaya CO2 insuflasyonu uygulandı (Grup C) ve CO2 insuflasyonu uygulanmayan 15 hasta kontrol grubu olarak alındı (Grup K). Anestezi indüksiyonu sonrası (T1), kardiyopulmoner baypas (KPB) sırasında 10. dakikada (T2), KPB sırasında 60. dakika sonrası (T3) ve operasyon sonu (T4) alınan kan gazı örnekleri incelendi. Hasta verileri ve sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: İki grup karşılaştırılmasında, Grup C’de Grup K’ye göre T2 ve T3 ölçümlerinde pCO2 değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek, T3 ölçümlerinde pH değerleri anlamlı düşük bulundu. Hastaların klinik sonuçlarında yoğun bakım ventilasyon sürelerinin farklılığı dışında istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Açık kalp cerrahisinde hava embolisine karşı önlem olarak işlem sırasında cerrahi alana lokal olarak uygulanan CO2 insuflasyonu ile kan gazında pCO2 artışı olmakta ve asidoza eğilim artmaktadır. Heriki grupta morbidite ve mortalite görülmedi.