DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE DİZALTI VE DİZÜSTÜ AMPUTASYONLARIN MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Şahin K., Kocazeybek E., Yıldırım A. M., Karademir G., Akgül T.

28. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 October 2018, pp.87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.87
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Diyabetik ayak hastalığı (DAH), ciddi diyabet (mellitus) komplikasyonlarından biridir ve toplum

için önemli bir finansal yük teşkil etmektedir. Bu çalışmada tedavisinde majör ampütasyon uygulanan

DAH hastalarında ampütasyon seviyesinin hastane maliyetleri ve hastanede kalış süresi üzerindeki etkilerini

değerlendirmek amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntemler: 2010—2017 yıllarında DAH tanısıyla hastanemize yatırılan ve majör ampütasyon

uygulanan 72 hastaya dair veriler retrospektif olarak incelendi. Ampütasyonun uygulandığı seviyeye

göre üç grup hasta tanımlandı: diz-altı ampütasyon (DAA) grubu, diz-üstü ampütasyon (DÜA) grubu,

ve iki aşamalı (önce DAA sonra DÜA) ampütasyon (İAA) grubu. Hastane maliyetlerine ve hastanede

kalış süresine dair veriler incelendi. Hastane maliyetleri dört kategoride değerlendirildi: ilaç maliyetleri,

kaynak/malzeme maliyetleri, tetkik/tedavi maliyetleri, toplam maliyet. Sonuçlar Kruskal–Wallis tek

yönlü varyans analiziyle karşılaştırıldı.

Bulgular: Sırasıyla, DAA, DÜA ve İAA grupları 50 (25 erkek, 25 kadın), 11 (10, 1) ve 11 (9, 2) hastadan

oluşmakta olup ortanca hasta yaşı 66, 64 ve 66 yıl idi. Sırasıyla, DAA, DÜA ve İAA grupları için ortanca

ilaç maliyeti 1.058$, 1.072$, 2.240$, ortanca kaynak/malzeme maliyeti 223$, 405$, 1.349$, ortanca tetkik/

tedavi maliyeti 2.628$, 2.405$, 3.587$, ortanca toplam maliyet 4.612$, 5.832$, 6.848$ olup ortanca

yatış süresi ise 35 gün, 33 gün, 63 gün idi. Tüm maliyet kategorileri ve hastanede kalış süresi bakımından

üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05).

Tartışma ve Sonuç: DAH tedavisinde majör ampütasyon uygulanan hastalarda ampütasyon seviyesi

hastanede kalış süreleri ve hastane maliyetleri açısından anlamlı bir fark oluşturur görünmemektedir.

Anahtar Sözcükler: ampütasyon; diabetes mellitus; diyabetik ayak hastalığı; diyabetik ayak ülseri