Multipl Skleroz’lu olgularda dülme riski, fiziksel aktivite düzeyi ve kognitif fonksiyonlar arasında ilişki var mı?


Öztürk Ö., Algun Z. C., Demiral G., Alaca N.

5. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017, pp.42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.42
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Is there a relationship between fall risk, physical activity level and

cognitive impairment in patients with Multiple Sclerosis?

Purpose: Multiple Sclerosis (MS) is an inflammatory and degenerative

disease which affects the nervous system and characterized by balance

deficits, cognitive decline, and increased fall risk. As a result of these

symptoms, MS subjects tend to be less physically active than healthy

individuals. The Timed Up and Go (TUG) test can be used in patients

with MS to assess functional mobility and researchers have reported

that adding a cognitive or motor task, it should be considered as a part

of a fall risk assessment in people with MS. The aim of this study was to

investigate the relationship between fall risk, cognitive impairments and

physical activity level of patients with MS. Methods: Physical activity

was measured using the short form of International Physical Assesment

Questionnaire (IPAQ), which categorizes patients according to their level

of activity. Patients were assessed with Montreal Cognitive Assessment

(MoCA) for cognitive impairments. Timed Up and Go Test has been

performed with a second task (cognitive or motor), and it can be used

to assess fall risk. The relationship between the data was tested with

Spearman test. Results:35 Relapsing-Remitting type MS patients were

included. The average age and disease duration was 38.42±1.29 years,

4.42±4.44 years respectively. The percentage of women was 80.0%.

Expanded Disability Status Scale (EDSS) mean score was 2.51±0.85

(between 1-4). The mean number of falls was 0.41±0.88, and nine

individuals reported fall in the previous year. The mean MOCA score was

21.94±4.86, and the IPAQ scores showed that nine people were inactive,

22 people were minimal active, and four people were active. MOCA score

had a low and negative correlation with fall risk (r=0.191, p>0.05), and

IPAQ score had a low and negative correlation with fall risk (r=0.285,

p>0.05). The relationship between number of falls and fall risk was low

and positive (r=0.245, p>0.05). Conclusion: In conclusion, although

the cognitive state of our subjects was below normal and their physical

activity level was low, there is a weak correlation between these scores

and fall risk.

Amaç: Multiple Skleroz (MS), denge bozuklukları, kognitif problemler

ve artan düşme riski ile karakterize olan ve sinir sistemini etkileyen

inflamatuar ve dejeneratif bir hastalıktır. Bu problemlerin sonucu olarak

MS’li olguların fiziksel aktivite düzeyleri giderek azalmaktadır. Zamanlı

Kalk ve Yürü testi ile birlikte ikincil görev uygulamasının (kognitif veya

motor) MS’li olgularda düşme riski ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bu

çalışmanın amacı, MS’li olgularda düşme riski, kognitif etkilenim ve fiziksel

aktivite düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Yöntem: Fiziksel aktivite

düzeyi, olguları aktivite düzeyine göre kategorilere ayıran Uluslararası

Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) kısa formu kullanılarak değerlendirildi.

Olguların kognitif düzeyleri Montreal Bilişsel Değerlendirme (MOBİD)

ölçeği ile değerlendirildi. Düşme riskini belirlemede kullanılan Zamanlı

Kalk ve Yürü testi ile birlikte ikincil görev uygulaması kognitif (belirli bir

harf ile başlayan nesneleri sayma) veya motor (bir bardak suyu taşıma)

olarak gerçekleştirildi. Sonuçlar: Relapsing-Remitting tipte MS’li 35

olgunun dahil edildiği çalışmada olguların ortalama yaşı 38,42±1,29 yıl

idi. Olguların % 80’i kadın ve % 20’si erkek ve ortalama hastalık süresi

4,42±4,44 yıl ve EDSS ortalama skoru 2,51±0,85 (1-4 arası) idi. Son

bir yıl içerisinde düşme yaşayan olgu sayısı dokuz ve ortalama düşme

sayısı 0,41±0,88 idi. MOBİD ortalama skoru 21,94±4,88 idi. IPAQ

skorları, dokuz olgunun inaktif, 22 olgunun minimal aktif ve 4 olgunun

aktif olduğunu gösterdi. MOBiD skoru ile düşme riski arasında düşük ve

negatif yönde (r=0,191, p>0,05) ve IPAQ skoru ile düşme riski arasında

düşük ve negatif yönde korelasyon olduğu belirlendi (r=0,285, p>0,05).

Düşme sayısı ile düşme riski arasında düşük ve pozitif yönde korelasyon

olduğu belirlendi (r=0,245, p>0,05). Tartışma: Çalışmamız sonucunda,

olgularımızın kognitif durumlarının normalin altında ve fiziksel aktivite

düzeylerinin düşük olmasına rağmen düşme riskleri ile ancak zayıf ilişki

bulunmuştur.