Yeni Geliştirilen İnternet Tabanlı Ulusal Çocuk Kalp Cerrahisi Veritabanı Uygulamasının İlk Sonuçları


Doğan A., Arnaz A., Altun D., Yüksek A., Oktay A., Saygılı A., ...More

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, , Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.69

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Uluslararası deneyimlerde, çocuk ve konjenital kalp cerrahisinde kalite, hasta güvenliği ve performasın geliştirilmesi esas olarak veritabanı uygulamalarına dayandırılmaktadır. Çocuk kalp vakfı ve çalışma grubu tarafından ülkemizde ilk defa internet tabanlı bir ulusal çocuk kalp cerrahisi veritabanı (CKCV) yazılım programı geliştirilmiştir. Ülkemizdeki tüm konjenital kalp cerrahisi merkezlerinin kullanımına sunulmuştur. Program istenilen her zaman anında online sonuç analizleri yapılabilmesine imkan vermektedir. Bu çalışmada, merkezimizde 2018 yılında yapılan tüm çocuk kalp ameliyatlarının verileri bu veritabanına girildi ve sonuç analizleri yapıldı. Gereçler ve Yöntem: 1 Ocak 2018 -31 Aralık 2018 tarihleri arasında merkezimizde yapılan tüm pediatrik ve konjenital kalp ameliyat verileri CKCV’na girildi. Veritabanına girilen parametreler; hastanın doğum tarihi, hastaneye yatış, operasyon ve hastaneden çıkış tarihi, genel ve preoperatif risk faktörleri, ameliyat önceliği, geçirilmiş operasyonlar, tanılar, yapılan prosedür, cerrahi yaklaşım, miyokardial koruma, kardiyopulmoner bypass stratejisi, serebral koruma, komplikasyonlar, ECMO kullanımı, idi. Veritabanı uygulaması tarafından hastanın Aristotle temel ve sadeleştirilmiş kompleksite skoru, STAT mortalite skoru ve kategorisi, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi otomatik olarak hesaplandı. Sonuç analizleri yapıldı. Bulgular: 2018 yılı boyunca merkezimizde toplam 175 hastada 71 farklı, toplam 290 konjenital kalp cerrahisi prosedürü uygulandı. Hastaların 96’sı (%54) erkekti. Hastaların yenidoğan, infant, çocuk ve erişkin konjenital yaş gruplarına göre dağılımı sırası ile %11, %27, %49, %11 idi. İndex operasyonlar olan ventriküler septal defekt, Fallot tetralojisi, atrioventriküler septal defekt, arteriel switch, Glenn, Fontan, Norwood prosedürleri, aort koarktasyon tamiri vaka sayıları toplam 67(%38) olup sadece arteriel switch operasyonu yapılan 1(%1,4) vakada mortalite görüldü. 133(%76) hastada herhangi bir komplikasyon olmazken, 40(%22) hastada minör, 27(%15) hastada majör komplikasyon gelişti. En sık görülen majör ve minör komplikasyonlar sırası ile %9,1 ile postoperatif kanama, %13,1 ile sternumun açık bırakılmasıydı. Toplam 9(%5,1) hastada mortalite görüldü. Toplam 9(%5,1) hastada ECMO desteği gerekli oldu. Tartışma ve Sonuç: Konjenital kalp hastalığı ile doğan her çocuk, mümkün olan en iyi sonuçlarla tıbbi ve cerrahi tedavi imkânlarına kavuşma şansına sahip olmalıdır. Ulusal çocuk kalp cerrahisi veri tabanı uygulamasının sonuçlarının analizine dayalı olarak kalitenin geliştirilmesi, hasta güvenliği ve performansın dünya standartlarına yükseltilebilmesi açısından önemli yararlar sağlayacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: çocuk kalp cerrahisi, ulusal, veritabanı