Evaluation Of Physical Activity, Sleep Quality And Time Management Skills Of Physiotherapy And Rehabilitation Students During The Covid-19 Pandemic Process


Alaca N., Yıldız A., Zeytin Y., Karaca M., Dilek B.

Gevher Nesıbe Journal of Medıcal & Health Scıences, vol.7, no.16, pp.49-59, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT Introduction: In our study, it is aimed to evaluate the physical activities, sleep quality and time management skills of the students studying in the Physiotherapy and Rehabilitation (PTR) Department, which is a department with intensive theoretical and practical course hours during the COVID-19 process.

Method: All PTR students (n= 311, 75.56% female n= 265, 24.44% male n= 76) who met the inclusion criteria International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used to determine physical activity level, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used to determine sleep quality, and Time Management Inventory (TMI) was used to determine time management skill. Results: During the COVID-19 pandemic of the students in the PTR department, 72.48% had poor sleep quality, 27.43% were inactive and only 22.82% had sufficient physical activity. Female students body mass indexes were lower, physical activity levels, time attitudes (managing time well) and sleep quality were negatively affected, and the time they spent sitting was found to be higher than men (p<0.05). The use of sleeping pills, sleep quality total score, time management and attitudes had a worse affect in inactive students than students with adequate physical activity (p<0.05). In addition, students with good physical activity scores were found to have less use of sleeping pills and a weak level of positive correlation with time management (p<0.05). It was also found that some of the subscales of sleep disorders a weak level of negatively correlated with some scores of time management (p<0.05). Discussion and Conclusion: In our study, it was observed that the physical activities and sleep quality of the students in the PTR department were negatively affected during the COVID-19 pandemic, while this situation was more dominant in female students. In addition, students with poor time management skills were found to have low physical activity levels and poor sleep quality. However, more studies are needed, especially on the effects and education of time management. Key Worlds: Physiotherapy and Rehabilitation, Student, Physical Activity, Sleep Quality, Time Management, COVID-19

Giriş: Çalışmamızda teorik ve uygulama ders saatleri yoğun olan bir bölüm olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümünde okuyan öğrencilerin COVID-19 sürecinde fiziksel aktiviteleri, uyku kaliteleri ve zaman yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya alınma kriterlerine uyan tüm FTR öğrencilerinin (n= 311, % 75,56’sı kadın n= 265, % 24,44’ü erkek n= 76) fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UAFAA), uyku kalitesini belirlemek için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), zaman yönetimi becerisini belirlemek amacıyla Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) kullanıldı. Bulgular: COVID-19 pandemisi sürecinde FTR bölümündeki öğrencilerinin % 72,48’inin uyku kalitesi kötü iken %27,43’ü inaktif ve sadece % 22,82’sinin fiziksel aktivitesi yeterli olarak saptandı. Kadın öğrencilerin beden kitle indeksleri daha düşük, fiziksel aktivite düzeyleri, zaman tutumları (zamanı iyi yönetmek) ve uyku kaliteleri olumsuz yönde etkilenmiş ve oturmaya ayırdıkları zaman erkeklere göre daha yüksek olarak bulundu (p<0,05). İnaktif öğrencilerde uyku ilacı kullanımı, uyku kalitesi toplam skoru, zaman yönetimi ve tutumları yeterli fiziksel aktiviteye sahip öğrencilere göre daha kötü bir etkileme sahipti (p<0,05). Ayrıca, fiziksel aktivite skoru iyi olan öğrencilerin uyku ilacı kullanımı azken zaman yönetimi ile olumlu olarak düşük derecede ilişkili bulundu (p<0,05). Uyku bozukluklarının alt ölçeklerinin bazıları zaman yönetiminin bazı skorları ile olumsuz olarak düşük dereceli ilişkili olduğu da saptandı (p<0,05). Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda COVID-19 pandemisi sürecinde FTR bölümü öğrencilerinin fiziksel aktiviteleri ve uyku kalitesi olumsuz olarak etkilendiği ve bu durumun kadın cinsiyette daha belirgin olduğu tespit edildi.. Ayrıca zaman yönetimi becerileri kötü olan öğrencilerin fiziksel aktivite seviyesi düşük ve uyku kaliteleri de kötü olarak belirlendi Pandemi ile birlikte online eğitim sürecinde mesai kavramının değişmesiyle birlikte zaman yönetimi kavramı daha önemli hale gelmiştir. Zaman yönetiminin etkilerini daha kapsamlı bir şekilde ele alan çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Öğrenci, Fiziksel Aktivite, Uyku Kalitesi, Zaman Yönetimi, COVID-19