Analysis of factors determining the number of embryos to be transferred after IVF treatment in Turkey, TSRM survey


Urman C. B., Aydın T., Ata B.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, vol.5, no.3, pp.188-194, 2008 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.188-194
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Türkiyede ‹n Vitro Fertilizasyon (IVF) tedavisi uygulayan klinisyenlerin transfer edilecek embriyo say›s›na karar verirken dikkate ald›klar› kriterleri belirlemek ve transfer edilen embriyo say›s›n› di¤er ülkelerle karfl›laflt›rmak. Gereç ve yöntem: Üreme Sa¤l›¤› ve ‹nfertilite Derne¤i (TSRM) üyelerine de¤iflik senaryolarda embriyo transfer tercihlerini sorgulayan bir anket dernek web sitesi (www.tsrm.org.tr) üzerinden uygulanm›flt›r. Sonuçlar kategorize edildikten sonra kad›n yafl›, embriyo kalitesi, önceki IVF tedavilerinin sonuçlar› ve çiftin önceden çocuk sahibi olup olmamas›n›n transfer edilecek embriyo say›s› tercihi üzerindeki etkileri trend analizi ile de¤erlendirilmifltir. Bulgular: Kad›n yafl› artt›¤›nda, embriyo kalitesi kötü oldu¤unda, tekrarlayan implantasyon baflar›s›zl›¤› gibi olumsuz prognostik koflullar›n varl›¤›nda transfer edilen embriyo say›s› art›r›lmaktad›r. Sa¤l›kl› çocuk sahibi olan sekonder infertil çiftlerde daha az say›da embriyo transfer etmek tercih edilmektedir. Genel olarak ülkemizde 3 embriyo transferinin tercih edildi¤i, ancak belirgin iyi prognozlu çiftlerde 2 embriyo transferinin düflünüldü¤ü, kad›n yafl› ilerledi¤inde ve/veya embriyo kalitesi kötü oldu¤unda transfer edilen embriyo say›s›n›n s›kl›kla befle kadar yükseldi¤i gözlenmifltir. Aflikar iyi prognozlu çiftlerde bile hekimlerin yar›s›ndan ço¤u en az 3 embriyo transfer etmeyi tercih ederken, tek embriyo transferini tercih eden hekim oran› %15’in alt›ndad›r. Sonuç: TSRM’nin yapt›¤› bu anket IVF merkezlerinin embriyo transfer politikalar›n› ve ülkemizdeki e¤ilimleri ortaya ç›karm›flt›r. Transfer edilen embriyo say›s› Avrupa ülkeleriyle k›yasland›¤›nda yüksektir. Literatür verileri ›fl›¤›nda daha az embriyo transfer edilmesinin transfer bafl›na canl› do¤um oranlar›n› azaltmaks›z›n ço¤ul gebelikleri ve ço¤ul gebeliklerle iliflkili komplikasyon ve maliyetleri azaltarak toplumumuz aç›s›ndan daha faydal› olaca¤› düflünülmektedir. E¤itim programlar›nda bu konunun daha çok vurgulanmas› faydal› olabilir.