Arteriyel Elastans, Anestezi İndüksı̇yonuna Bağlı Hı̇potansı̇yonun Ön Belirleyicisi Olabilir mi?


Aktas Yıldırım S., Ulugol H., Kıran S. İ., Güçyetmez B., Toraman F.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2021, vol.1, no.3, pp.56-59

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-59
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş / Amaç: Anestezi indüksiyonu sonrası hipotansiyon sık karşılaşılan bir durumdur1 . Önceki çalışmalarda önyük, kardiyak kontraktilite ve sıvı yanıtlılığı ile kan basıncı arasındaki ilişki araştırılmış ancak arteriyel sistem göz ardı edilmiştir2,3. Günümüzde arter dalga analizi yöntemiyle sol ventrikül iş yükünün (LVSW) arteriyel sistemdeki yansıması olan hidrolik enerji değerlendirilerek noninvaziv olarak arteriyel tonusun ölçülmesi mümkün olabilmektedir. LVSW'nin en önemli bileşeni olan sol ventrikül sistol sonu basıncının (LVESP), arteriyel elastans (Ea) üzerinden değerlendirilmesi bize bu imkanı sağlamaktadır4 . Atım hacminin basınca oranı olarak ifade edilen Ea, ventrikulo-arteriyel eşleşmenin (V-A coupling) bir göstergesi olup, basınç-volüm ilişkisini non-invaziv olarak gösterebilen bir parametredir5 . Çalışmamızda basınç–volüm ilişkisini, Ea üzerinden değerlendirerek, olası hipotansiyon riskini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alınan çalışma (ATADEK-2021/10/21), prospektif gözlemsel klinik çalışmadır. İndüksiyon öncesi invaziv arter kanülasyonu yapılacak hastalar, ‘pulse contour’ analizi yapan (MostCare) cihazı ile monitörize edildi. İndüksiyon öncesi ve sonrasında; kan basıncı, kalp hızı ,atım volüm değişkenliği (SVV), nabız basıncı değişkenliği (PPV), Ea, kalp debisi (CO), cardiac power output (CPO), cardiac cycle efficiency (CCE) ve dP/dt değerleri kaydedildi. Anestezi indüksiyonu sonrası sistolik kan basıncının (SAB) <90 mmHg veya SAB’ındaki azalmanın >%30 olması hipotansiyon olarak tanımlandı6 . Hastalar indüksiyon sonrası hipotansiyon görülen ve görülmeyenler olarak 2 gruba ayrıldı. İndüksiyon sonrası hipotansiyon ihtimalini belirlemede istatistiksel yöntem olarak, çoklu regresyon analizi için SPSS versiyon 27 kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya 51 hasta dahil edildi. Hipotansiyon grubu 26, hipotansiyon olmayan grup 25 hastadan oluştu (Tablo 1). Hipotansiyon grubunda, indüksiyon öncesi Ea değeri ve indüksiyon sonrası efedrin kullanım oranı anlamlı oranda yüksek bulundu (p=0.029 p=0.001). Çoklu regresyon modelinde sadece Ea >1.13 olmasının indüksiyon sonrası hipotansiyon riskini 6.4 kat arttırdığı (OR:6,4) tespit edildi (p=0.012).