Cryptosporidiosis’li Buzağılarda İnek Kolostrumunun Tedavideki Etkinliğinin Ve Kan Serumundaki Proteomik Yapı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi


Kaçar Y., Baykal A. T., Aydın L., Batmaz H.

6. Uluslararası& 2.Ulusal Sürü Sağlığı ve Yönetimi E-kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2021, pp.181-182

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.181-182
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the presented study was to investigate the effect of using high quality colostrum (with or without bicarbonate) in addition to paramomycin, on the treatment outcome and serum proteomics of calves naturally infected with cryptosporidiosis. Materials and Method The material of the study consisted of 30 Holstein calves which younger than 21 days old, infected with only Cryptosporidium spp.. Calves were divided into three equal groups and paramomycin was given to all groups orally at a dose of 100 mg/kg once daily for 5 days. While only paramomycin was administered to Group PC (control group), 250ml colostrum was given 3 hours after the morning and evening feeding for 3 days to Group PBCOL and PCOL. The PBCOL group was also given 6g of sodium bicarbonate 15 minutes before colostrum administration. While the clinical examinations and fecal scores of all calves were evaluated daily at 0-10th days of treatment, the fecal oocyst counts were determined on the 0,1,2,3,5,7 and 10th days. Brix% and total protein (TP) levels were measured on the 0,1,2,3,5 and 7th days' sera; also immunoglobulin G (IgG), gamma-glutamyltransferase (GGT) measurements and proteomic analyzes were performed on the 0 and 3rd days sera. Results When comparing to pretreatment levels in PBCOL, PCOL and PC groups, fecal scores decreased significantly (p<0.05) on days 2, 2 and 8; fecal oocyst numbers decreased significantly on days 2, 3 and 10, respectively (p<0.05). Despite the colostral treatment, IgG, TP, Brix% and GGT levels were decreased in PBCOL an PCOL groups. 83, 93 and 99 proteomes were detected in PBCOL, PCOL and PC groups, respectively. From this proteoms; significant changes observed in PBCOL and PCOL groups but there was no differences in PC group. Discussion and Conclusion In conclusion, using paramomycin with bicarbonate and colostrum gave better outcome in treatment of cryptosporidiosis, and colostrum usage effects on serum proteomics.

Bu çalışmanın amacı, Cryptosporidiosis ile doğal yolla enfekte olmuş buzağıların tedavisinde paramomisinin yanında iki farklı şekilde (bikarbonatlı veya bikarbonatsız) kaliteli inek kolostrumu verilmesinin, tedavideki etkinliği ve buzağıların serum proteomik profiline etkilerinin araştırılmasıdır. Materyal ve Method Çalışmanın materyalini Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki, yalnızca Cryptosporidium ile enfekte olan, 21 günlük yaştan küçük, her iki cinsiyetteki 30 adet Holstein ırkı buzağı oluşturmuştur. Buzağılar, üç eşit gruba ayrılarak tüm buzağılara paramomisin 100 mg/kg dozunda günde 1 kez 5 gün süre ile oral yolla verilmiştir. Grup PC (kontrol grubu)’ye yalnızca paramomisin uygulanırken, Grup PBCOL ve PCOL’e 3 gün boyunca günde iki defa sabah ve akşam sütlerini içtikten 3 saat sonrasında 250 ml inek kolostrumu içirilmiştir. PBCOL grubuna ayrıca kolostrumdan 15 dakika önce 6 gr sodyum bikarbonat içirilmiştir. Tedavi başlangıcından itibaren 10 gün boyunca, bütün buzağıların klinik muayene ve dışkı skorları günlük olarak değerlendirilirken, 0, 1, 2, 3, 5, 7 ve 10. günlerde dışkı ookist sayıları belirlenmiştir. 0, 1, 2, 3, 5 ve 7. gün serumlarında Brix% ve total protein (TP) değerleri ölçülürken, 0 ve 3. gün örneklerinde ayrıca immunglobulin G (IgG), gammaglutamyltransferase (GGT) ölçümleri ve proteomik analizler yapılmıştır. Bulgular PBCOL, PCOL ve PC gruplarında tedavi öncesine göre dışkı skorları sırasıyla 2, 2 ve 8. günlerde belirgin şekilde (p<0,05) azalırken; dışkı ookist sayıları ise sırasıyla 2, 3 ve 10. günlerde anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0,05). Kolostrum tedavisine rağmen PBCOL ve PCOL gruplarında da IgG, TP, Brix% ve GGT düzeylerinin azalması büyük moleküllü proteinlerin yeterince emilmediğini göstermiştir. Serum proteomik analizleri ile PBCOL, PCOL ve PC gruplarında sırasıyla 83, 93 ve 99 adet proteom tespit edilmiştir. Uygulanan tedavi ile Grup PBCOL ve Grup PCOL’de bu proteomlarda anlamlı değişim gözlenmesine rağmen, Grup PC’de değişim görülmemiştir. Tartışma ve Sonuç Sonuçta, cryptosporidiosis tedavisinde paramomisine ilaveten özellikle bikarbonat ve kolostrum kullanımının daha iyi sonuç verdiği ve serum protemik yapıya etkileri olduğu gözlenmiştir