Cross-Cultural Adaptation into Turkish Assessing its Psychometric Properties: The Fear of Daily Activities Questionnaire


Creative Commons License

Alaca N.

Abant Tıp Dergisi, vol.9, no.3, pp.125-132, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.47493/abantmedj.2020.21
  • Title of Journal : Abant Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.125-132

Abstract

INTRODUCTION: The Fear of Daily Activities Questionnaire (FDAQ) lists ten activities that report that patients with chronic low back pain (CLP) often have a fear of activity due to pain. The questionnaire has not been translated into Turkish and its validity and reliability have not been investigated. In this study, it is aimed to investigate the cultural adaptation and psychometric properties of FDAQ in CLP, into Turkish. METHODS: Sixty stroke patients (38 women, mean age: 44.31 ± 13,05) after completing the translation of the FDAQ as per the international guidelines, sociodemographic data form, Oswestry Disability Index (ODI), Tampa Kinesiophobia Scale (TKS) and Fear-Avoiding Beliefs Questionnaire (FBQ) and filled the FDAQ. 72-90 hours later, the FDAQ was repeated for test-retest analysis. Statistical analysis was performed with SSPS 21.0 and p <0.05 was considered statistically significant. RESULTS: The Turkish version of FDAQ had excellent internal consistency (Cronbach α coefficient = 0,821) and test-retest reliability (intraclass correlation coefficient (ICC = 0,834). In addition, FDAQ was found to be medium relationship between TKÖ, KKİA and a high level with the ODI questionnaire (p <0.001). DISCUSSION and CONCLUSION: The Turkish version of the FDAQ was found to have a medium-high level of structure and high level content validity, excellent internal consistency, and test re-reliability. For research in Turkey was determined that questionnaire can be used with patients CLP during rehabilitation. 

GİRİŞ ve AMAÇ: Günlük Yaşam Aktivitelerinden Korkma Envanteri (GYAK), kronik bel ağrılı hastaların ağrı nedeniyle yapmaktan kaçındığı en sık on aktiviteyi listelemektedir. Envanter, Türkçe’ye daha önce çevrilmemiş ve geçerlik ile güvenirliği araştırılmamıştır. Mevcut çalışmada kronik bel ağrılı (KBA) hastalarda günlük aktivitelere karşı korku envanterinin (GYAK) Türkçe çevirisinin, geçerlik ve güvenirliğini araştırmayı amaçlanmaktadır. YÖNTEM ve GEREÇLER: GYAK’ın Türkçe çevirisi uluslararası kılavuzlardaki gibi tamamlandıktan sonra 60 KBA hastası (38 kadın, ortalama yaş: 44,31 ± 13,05 yıl) sosyo-demografik bilgi formunu, Oswestry Disabilite İndeksi (ODİ), Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ) ve Korku-Kaçınma İnanışlar Envanterini (KKİA) doldurmuştur. GYAK, 72-90 saat sonra test tekrar analizi için tekrarlanmıştır. İstatiksel analiz SPSS 21.0 ile yapılmış ve p<0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR: GYAK’ın Türkçe versiyonunun mükemmel iç tutarlılığa (Cronbach α katsayısı = 0,821) ve test-tekrar test güvenirliğine [sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC= 0,834)] sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, GYAK envanteri; TKÖ ve KKİA ile orta düzeyde, ODİ ile yüksek düzeyde ilişkili bulunmuştur (p<0,001). TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut çalışmada GYAK'ın Türkçe versiyonunun mükemmel iç tutarlığa, test-tekrar test güvenilirliğine ve orta ile yüksek dereceli yapı geçerliğine sahip olduğu gösterilmiştir. Türkiye’de yapılacak araştırmalar için kronik bel ağrılı hastalarda rehabilitasyon sırasında bu envanterin kullanabileceğini belirlenmiştir.