Balon Anjioplasti Uygulanmış Aort Koarktasyonu Olgusunda Geç Dönem Desendan Aort Anevrizması Cerrahi Tamiri


Sarıoğlu C. T. , Arnaz A. , Doğan A., Serban P., Ekici F., Altun D. , ...More

18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, , Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.102

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.102

Abstract

Giriş: Balon anjioplasti (BA) Aort koarktasyonu (AK), tedavisinde özellikle klinik durumu ağır olan yenidoğan ve küçük bebeklerde tercih edilen bir yaklaşımdır. Ancak, BA’nın önemli komplikasyonlarından birisi geç dönemde gelişen aort anevrizmalarıdır. Bu bildiride arkus aorta hipoplazisi ve BA sonrası geç dönemde ortaya çıkan aort anevrizması bulunan bir çocukta başarılı cerrahi tedavi sunulmaktadır. Olgu: 4 yaşında erkek çocuk. 3 aylık iken başka bir merkezde AK nedeni ile BA uygulanmıştı. Ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları: Arkus aorta sol subklavien arter distaline kadar hipoplaik ve tortüöz idi. Kısa bir istmustan sonra 23x37mm ölçülerinde bir torakal anevrizma mevcuttu . Ayrıca hastada asemptomatik bikuspit aorta ve subaortik ridge (19mmHg gradient) tespit edildi. Median sternotomi yolu ile kardiyopulmoner bypass (26c hipotermi) ve antegrad serebral perfüzyon altında aort anevrizması rezeke edildi. İstmusun distali bağlanarak sol subklavien arterin hipoplazik arkus yoluyla devamlılığı sağlandı. Asendan aorta ve distal aorta arasına (18mm) Dacron damar grefti interpoze edildi. Daha sonra subaortik ridge rezeke edildi. Hasta postoperatif 1. gün yoğunbakımdan çıktı ve postoperatif 9. gün taburcu edildi. Postoperatif 5. gün BT anjiografi ile asendan, arkus ve desendan aorta görüntülendi . Tartışma ve Sonuç: AK’li çocuklarda BA sonrası gelişen aort anevrizması tedavisinde bilgi ve deneyim kısıtlıdır. Bu olgularda median sternotomi yoluyla, kardiyopulmoner bypass ve antegrad serebral perfüzyonun güvenli ve etkin bir cerrahi tamir stratejisi olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: aort koarktasyonu, aort anevrizması, balon anjioplasti