Yoğun bakımda takip edilen COVID-19 tanılı hastalarda CD-8 T lenfosit mortalite ilişkisi


Sarıkaya Z. T., Güçyetmez B., Kocagöz A. S., Telci L., Akıncı İ. Ö., Çalışma Grubu C.

54. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon E-Kongresi 2020, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Giriş/ Amaç:

CD-8 T lenfositler virus ile enfekte hücrelerin apopitozundan sorumludur ve Covid-19 pnömonisi gelişen hastalarda T lenfositlerde hem sayıca azalma hem de fonksiyonel olarak bozulma olabildiği gösterilmiştir (1,2). CD-8 T lenfosit değerleri düşük olan Covid-19 pnömonili hastalarda klinik gidişatın ciddiyeti artmakta ve yoğun bakım ihtiyacı doğmaktadır (3). Bu çalışmada yoğun bakımda takip edilen Covid-19 pnömonili hastalarda düşük CD-8 T lenfosit düzeyleri ile sağkalım arasındaki ilişki araştırılmıştır. 


Gereç/Yöntem:

Acıbadem Sağlık Grubu’ndaki 8 Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 11.03.2020- 11.05.2020 tarihleri arasında  takip edilmiş COVID-19 tanılı 144 hastanın  dosyası retrospektif olarak incelendi. Lenfosit alt tipleri çalışılmış hastaların demografik verileri, ilk haftadaki maksimum lökosit, nötrofil, nötrofil-lenfosit oranı, IL-6, D-Dimer, CRP, prokalsitonin düzeyleri, minimum lenfosit sayısı, CD-3, CD-4 ve  CD-8 T lenfosit sayıları, kültür sonuçları, IL-6 blokeri ve steroid kullanımı, mekanik ventilasyon süresi, yoğun bakım kalış süresi ve mortalite kaydedildi. Lojistik regresyon modeline yaş, APACHE II skor, total lenfosit sayısı ve CD-8 düzeyi eklendi. İstatistiksel analizler için RStudio Cloud 3.5.2 Eggshell Igloo kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 53 Covid-19 pnömoni tanılı hastada mortalite hızı %28.3’tü. Ölen hastalarda yaş ve APACHE II skoru anlamlı yüksekken, total lenfosit, CD-3, CD-4 ve CD-8 lenfosit sayıları anlamlı düşüktü (sırasıyla p=0.006, p=0.003, p=0.008, p=0.002, p=0.003, p=0.002). Mortalite için CD-8’in cut-off değeri ≤114 olarak bulundu [AUC = 0.78 (0.62-0.94)]. Lojistik regresyon modelinde mortalite ihtimalini sadece 114’ün altındaki CD-8 düzeyleri anlamlı olarak arttırdı [5.5-kat (1.3-27.1) (p=0.025)].


Tartışma/ Sonuç

Yoğun bakımdaki COVID-19 pnömonili hastalarda CD-8 T lenfosit düşüklüğü mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür. Bu hasta grubunda interlökin blokeri yapılmadan önce CD-8 düzeylerinin kontrol edilmesi, düşük CD-8 düzeyine sahip hastaların gelişebilecek fırsatçı enfeksiyonlar yönünden erken dönemde takiplerinin yapılması uygun olabilir.


Kaynaklar

Li CK et al. J Immunol. 2008; 181:5490– 500.

Diao Bo et al. Frontiers in Immunology. 2020; 11: 827.

Urra JM et al. Clin Immunol. 2020;217:108486.